historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

nor

nor

nor

nor

nor

N/A

Bezen

Bezen

Bezen

Bezen

Bezen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Kvten

Kvten

Kvten

Kvten

Kvten

N/A

erven

erven

erven

erven

erven

N/A

ervenec

ervenec

ervenec

ervenec

ervenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Z

Z

Z

Z

Z

Z

jen

jen

jen

jen

jen

jen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Denni report pro mesic Srpen 2008
Prumery/Extremy za den :11
------------------------------------------------------------

 Prumerna teplota   = 22.1 C
 Prumerna vlhkost    = 58 %
 Prumer rosneho bodu    = 12.8 C
 Prumnerny tlak    = 1005.7 hPa
 Prumerna rychlost vetru    = 4.1 km/h
 Prumer narazu vetru    = 7.8 km/h
 Prumer smeru vetru    = 170 ( S )
 Mesicni srazky   = 3.0 mm
 Rocni srazky    = 3.0 mm
 Denni srazky    = 3.0 mm
 Maximum srazek za minutu = 0.6 mm dne 11 v case 23:42
 Maximalni teplota   = 30.9 C dne 11 v case 16:27
 Minimalni teplota   = 15.3 C dne 10 v case 06:02
 Maximalni vlhkost    = 82 % dne 11 v case 23:57
 Minimalni vlhkost    = 33 % dne 11 v case 16:32
 Maximalni tlak    = 1008.0 hPa dne 11 v case 09:22
 Minimalni tlak    = 1002.0 hPa dne 11 v case 22:27
 Maximalni rychlost vetru    = 16.7 km/h dne 11 v case 23:37
 Maximalni naraz vetru   = 22.2 km/h from 135 ( SE) dne 11 v case 23:43
 Maximalni teplotni index   = 29.9 C dne 11 v case 16:27
 


Prumery/Extremy za den :12 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 21.3 C Prumerna vlhkost = 71 % Prumer rosneho bodu = 15.4 C Prumnerny tlak = 1000.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.3 km/h Prumer narazu vetru = 11.7 km/h Prumer smeru vetru = 219 ( SW) Mesicni srazky = 8.7 mm Rocni srazky = 8.7 mm Denni srazky = 5.7 mm Maximum srazek za minutu = 1.5 mm dne 12 v case 00:27 Maximalni teplota = 29.8 C dne 12 v case 15:52 Minimalni teplota = 16.2 C dne 11 v case 05:56 Maximalni vlhkost = 88 % dne 12 v case 06:35 Minimalni vlhkost = 44 % dne 12 v case 15:52 Maximalni tlak = 1003.8 hPa dne 11 v case 00:17 Minimalni tlak = 998.8 hPa dne 12 v case 16:27 Maximalni rychlost vetru = 25.9 km/h dne 12 v case 22:02 Maximalni naraz vetru = 42.6 km/h from 270 ( W ) dne 12 v case 22:03 Maximalni teplotni index = 29.9 C dne 12 v case 15:52
Prumery/Extremy za den :13 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 19.3 C Prumerna vlhkost = 63 % Prumer rosneho bodu = 11.6 C Prumnerny tlak = 1009.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 7.2 km/h Prumer narazu vetru = 13.9 km/h Prumer smeru vetru = 228 ( SW) Mesicni srazky = 8.7 mm Rocni srazky = 8.7 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 13 v case 23:57 Maximalni teplota = 25.1 C dne 13 v case 16:52 Minimalni teplota = 15.8 C dne 12 v case 06:55 Maximalni vlhkost = 84 % dne 13 v case 05:42 Minimalni vlhkost = 37 % dne 13 v case 16:17 Maximalni tlak = 1013.4 hPa dne 13 v case 23:57 Minimalni tlak = 1003.5 hPa dne 12 v case 00:02 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 13 v case 01:57 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h from 203 (SSW) dne 13 v case 13:58 Maximalni teplotni index = 25.7 C dne 13 v case 16:52
Prumery/Extremy za den :14 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 20.4 C Prumerna vlhkost = 55 % Prumer rosneho bodu = 10.3 C Prumnerny tlak = 1013.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.1 km/h Prumer narazu vetru = 7.5 km/h Prumer smeru vetru = 272 ( W ) Mesicni srazky = 8.7 mm Rocni srazky = 8.7 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 14 v case 23:57 Maximalni teplota = 28.7 C dne 14 v case 17:13 Minimalni teplota = 12.3 C dne 13 v case 04:42 Maximalni vlhkost = 81 % dne 14 v case 04:46 Minimalni vlhkost = 33 % dne 14 v case 17:13 Maximalni tlak = 1015.7 hPa dne 14 v case 08:42 Minimalni tlak = 1010.0 hPa dne 14 v case 23:28 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 14 v case 10:32 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h from 270 ( W ) dne 14 v case 10:33 Maximalni teplotni index = 27.8 C dne 14 v case 17:13
Prumery/Extremy za den :15 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 14.4 C Prumerna vlhkost = 80 % Prumer rosneho bodu = 10.8 C Prumnerny tlak = 1007.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.6 km/h Prumer narazu vetru = 16.2 km/h Prumer smeru vetru = 342 (NNW) Mesicni srazky = 15.3 mm Rocni srazky = 15.3 mm Denni srazky = 6.6 mm Maximum srazek za minutu = 0.6 mm dne 15 v case 13:12 Maximalni teplota = 26.2 C dne 15 v case 08:20 Minimalni teplota = 11.9 C dne 15 v case 23:47 Maximalni vlhkost = 88 % dne 15 v case 14:27 Minimalni vlhkost = 34 % dne 15 v case 08:20 Maximalni tlak = 1012.8 hPa dne 15 v case 08:19 Minimalni tlak = 1005.0 hPa dne 15 v case 14:07 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 15 v case 18:57 Maximalni naraz vetru = 40.7 km/h from 360 ( N ) dne 15 v case 17:38 Maximalni teplotni index = 26.1 C dne 15 v case 08:20
Prumery/Extremy za den :16 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 12.5 C Prumerna vlhkost = 83 % Prumer rosneho bodu = 9.7 C Prumnerny tlak = 1008.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 8.2 km/h Prumer narazu vetru = 14.3 km/h Prumer smeru vetru = 307 ( NW) Mesicni srazky = 27.9 mm Rocni srazky = 27.9 mm Denni srazky = 12.6 mm Maximum srazek za minutu = 0.6 mm dne 16 v case 14:13 Maximalni teplota = 14.2 C dne 16 v case 18:32 Minimalni teplota = 11.6 C dne 15 v case 06:20 Maximalni vlhkost = 88 % dne 16 v case 14:57 Minimalni vlhkost = 76 % dne 16 v case 11:27 Maximalni tlak = 1009.4 hPa dne 16 v case 13:15 Minimalni tlak = 1006.4 hPa dne 16 v case 10:27 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/h dne 16 v case 10:32 Maximalni naraz vetru = 35.2 km/h from 315 ( NW) dne 16 v case 10:23 Maximalni teplotni index = 14.2 C dne 16 v case 18:32
Prumery/Extremy za den :17 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 16.5 C Prumerna vlhkost = 67 % Prumer rosneho bodu = 9.5 C Prumnerny tlak = 1009.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.9 km/h Prumer narazu vetru = 7.8 km/h Prumer smeru vetru = 256 (WSW) Mesicni srazky = 27.9 mm Rocni srazky = 27.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 17 v case 23:57 Maximalni teplota = 23.7 C dne 17 v case 16:32 Minimalni teplota = 10.6 C dne 16 v case 06:31 Maximalni vlhkost = 91 % dne 17 v case 06:11 Minimalni vlhkost = 37 % dne 17 v case 16:32 Maximalni tlak = 1011.5 hPa dne 17 v case 23:57 Minimalni tlak = 1008.0 hPa dne 17 v case 04:57 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 17 v case 15:42 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h from 315 ( NW) dne 17 v case 11:43 Maximalni teplotni index = 25.9 C dne 17 v case 20:37
Prumery/Extremy za den :18 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.3 C Prumerna vlhkost = 62 % Prumer rosneho bodu = 10.2 C Prumnerny tlak = 1011.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.0 km/h Prumer narazu vetru = 8.1 km/h Prumer smeru vetru = 211 (SSW) Mesicni srazky = 27.9 mm Rocni srazky = 27.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 18 v case 23:57 Maximalni teplota = 26.8 C dne 18 v case 17:57 Minimalni teplota = 8.7 C dne 17 v case 06:17 Maximalni vlhkost = 86 % dne 18 v case 06:42 Minimalni vlhkost = 37 % dne 18 v case 18:22 Maximalni tlak = 1013.0 hPa dne 18 v case 10:12 Minimalni tlak = 998.8 hPa dne 17 v case 00:43 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 18 v case 16:32 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h from 270 ( W ) dne 18 v case 13:43 Maximalni teplotni index = 26.6 C dne 18 v case 17:57
Prumery/Extremy za den :19 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 23.1 C Prumerna vlhkost = 55 % Prumer rosneho bodu = 12.7 C Prumnerny tlak = 1010.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.5 km/h Prumer narazu vetru = 8.2 km/h Prumer smeru vetru = 186 ( S ) Mesicni srazky = 27.9 mm Rocni srazky = 27.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 19 v case 23:57 Maximalni teplota = 30.6 C dne 19 v case 18:17 Minimalni teplota = 14.3 C dne 18 v case 06:02 Maximalni vlhkost = 77 % dne 19 v case 06:33 Minimalni vlhkost = 31 % dne 19 v case 18:42 Maximalni tlak = 1012.2 hPa dne 19 v case 07:32 Minimalni tlak = 1006.5 hPa dne 19 v case 19:45 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 19 v case 23:07 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h from 270 ( W ) dne 19 v case 22:28 Maximalni teplotni index = 29.6 C dne 19 v case 18:17
Prumery/Extremy za den :20 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.4 C Prumerna vlhkost = 68 % Prumer rosneho bodu = 12.0 C Prumnerny tlak = 1011.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 7.6 km/h Prumer narazu vetru = 15.0 km/h Prumer smeru vetru = 250 (WSW) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 2.7 mm Maximum srazek za minutu = 0.6 mm dne 20 v case 02:12 Maximalni teplota = 22.8 C dne 20 v case 14:52 Minimalni teplota = 15.3 C dne 19 v case 06:27 Maximalni vlhkost = 87 % dne 20 v case 04:57 Minimalni vlhkost = 44 % dne 20 v case 18:12 Maximalni tlak = 1015.6 hPa dne 20 v case 23:52 Minimalni tlak = 1008.4 hPa dne 19 v case 00:02 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 20 v case 15:12 Maximalni naraz vetru = 40.7 km/h from 270 ( W ) dne 20 v case 14:58 Maximalni teplotni index = 25.4 C dne 20 v case 20:37
Prumery/Extremy za den :21 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.8 C Prumerna vlhkost = 57 % Prumer rosneho bodu = 9.6 C Prumnerny tlak = 1016.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.3 km/h Prumer narazu vetru = 9.1 km/h Prumer smeru vetru = 245 (WSW) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 21 v case 23:57 Maximalni teplota = 25.9 C dne 21 v case 18:02 Minimalni teplota = 13.0 C dne 20 v case 06:32 Maximalni vlhkost = 77 % dne 21 v case 06:41 Minimalni vlhkost = 34 % dne 21 v case 16:57 Maximalni tlak = 1017.4 hPa dne 21 v case 10:07 Minimalni tlak = 1003.4 hPa dne 21 v case 04:03 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 21 v case 12:42 Maximalni naraz vetru = 25.9 km/h from 203 (SSW) dne 21 v case 18:13 Maximalni teplotni index = 26.0 C dne 21 v case 18:02
Prumery/Extremy za den :22 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.3 C Prumerna vlhkost = 63 % Prumer rosneho bodu = 10.5 C Prumnerny tlak = 1013.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 2.4 km/h Prumer narazu vetru = 4.8 km/h Prumer smeru vetru = 168 (SSE) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 23 v case 09:00 Maximalni teplota = 25.8 C dne 22 v case 14:43 Minimalni teplota = 11.4 C dne 21 v case 03:27 Maximalni vlhkost = 82 % dne 22 v case 06:49 Minimalni vlhkost = 42 % dne 23 v case 09:00 Maximalni tlak = 1016.0 hPa dne 21 v case 00:02 Minimalni tlak = 1002.6 hPa dne 22 v case 02:43 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 22 v case 15:37 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h from 135 ( SE) dne 22 v case 14:55 Maximalni teplotni index = 26.2 C dne 22 v case 14:43
Prumery/Extremy za den :24 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 15.1 C Prumerna vlhkost = 64 % Prumer rosneho bodu = 8.0 C Prumnerny tlak = 1009.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.5 km/h Prumer narazu vetru = 16.9 km/h Prumer smeru vetru = 268 ( W ) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 24 v case 23:57 Maximalni teplota = 20.1 C dne 24 v case 18:17 Minimalni teplota = 10.4 C dne 24 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 80 % dne 24 v case 23:32 Minimalni vlhkost = 44 % dne 24 v case 15:32 Maximalni tlak = 1012.9 hPa dne 24 v case 23:57 Minimalni tlak = 1007.9 hPa dne 24 v case 05:15 Maximalni rychlost vetru = 33.3 km/h dne 24 v case 14:37 Maximalni naraz vetru = 48.1 km/h from 315 ( NW) dne 24 v case 14:38 Maximalni teplotni index = 26.1 C dne 24 v case 13:51
Prumery/Extremy za den :25 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 15.1 C Prumerna vlhkost = 69 % Prumer rosneho bodu = 9.1 C Prumnerny tlak = 1014.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 2.6 km/h Prumer narazu vetru = 5.5 km/h Prumer smeru vetru = 224 ( SW) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 25 v case 23:57 Maximalni teplota = 20.8 C dne 25 v case 12:46 Minimalni teplota = 7.8 C dne 24 v case 06:11 Maximalni vlhkost = 85 % dne 25 v case 06:44 Minimalni vlhkost = 49 % dne 25 v case 12:52 Maximalni tlak = 1016.8 hPa dne 25 v case 23:52 Minimalni tlak = 1012.9 hPa dne 24 v case 00:01 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 25 v case 12:27 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h from 270 ( W ) dne 25 v case 12:28 Maximalni teplotni index = 25.8 C dne 25 v case 10:56
Prumery/Extremy za den :26 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.8 C Prumerna vlhkost = 64 % Prumer rosneho bodu = 11.4 C Prumnerny tlak = 1018.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.7 km/h Prumer narazu vetru = 6.9 km/h Prumer smeru vetru = 303 (WNW) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 27 v case 00:00 Maximalni teplota = 26.1 C dne 26 v case 18:10 Minimalni teplota = 13.3 C dne 26 v case 00:00 Maximalni vlhkost = 80 % dne 26 v case 07:16 Minimalni vlhkost = 38 % dne 26 v case 18:02 Maximalni tlak = 1020.3 hPa dne 26 v case 23:29 Minimalni tlak = 1016.7 hPa dne 26 v case 01:02 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/h dne 26 v case 13:52 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h from 360 ( N ) dne 26 v case 16:55 Maximalni teplotni index = 26.2 C dne 26 v case 18:10
Prumery/Extremy za den :27 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 19.6 C Prumerna vlhkost = 63 % Prumer rosneho bodu = 11.6 C Prumnerny tlak = 1018.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 2.0 km/h Prumer narazu vetru = 4.6 km/h Prumer smeru vetru = 269 ( W ) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 28 v case 00:00 Maximalni teplota = 28.8 C dne 27 v case 17:25 Minimalni teplota = 10.5 C dne 26 v case 06:34 Maximalni vlhkost = 86 % dne 27 v case 06:46 Minimalni vlhkost = 36 % dne 27 v case 16:47 Maximalni tlak = 1020.5 hPa dne 27 v case 02:11 Minimalni tlak = 1006.8 hPa dne 27 v case 07:08 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 27 v case 13:33 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h from 293 (WNW) dne 27 v case 13:34 Maximalni teplotni index = 28.2 C dne 27 v case 17:25
Prumery/Extremy za den :28 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 19.4 C Prumerna vlhkost = 67 % Prumer rosneho bodu = 12.8 C Prumnerny tlak = 1015.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.7 km/h Prumer narazu vetru = 7.1 km/h Prumer smeru vetru = 321 ( NW) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 28 v case 23:53 Maximalni teplota = 26.4 C dne 28 v case 15:54 Minimalni teplota = 13.8 C dne 27 v case 03:11 Maximalni vlhkost = 80 % dne 28 v case 05:02 Minimalni vlhkost = 48 % dne 28 v case 15:49 Maximalni tlak = 1016.3 hPa dne 28 v case 09:20 Minimalni tlak = 1001.4 hPa dne 28 v case 15:08 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 28 v case 17:17 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h from 00 ( N ) dne 28 v case 17:18 Maximalni teplotni index = 26.8 C dne 28 v case 15:54
Prumery/Extremy za den :29 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.5 C Prumerna vlhkost = 70 % Prumer rosneho bodu = 12.0 C Prumnerny tlak = 1014.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 7.0 km/h Prumer narazu vetru = 12.4 km/h Prumer smeru vetru = 282 (WNW) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 29 v case 23:53 Maximalni teplota = 20.5 C dne 29 v case 15:11 Minimalni teplota = 13.4 C dne 28 v case 06:29 Maximalni vlhkost = 83 % dne 29 v case 06:34 Minimalni vlhkost = 58 % dne 29 v case 14:57 Maximalni tlak = 1016.1 hPa dne 29 v case 23:53 Minimalni tlak = 1000.7 hPa dne 29 v case 16:43 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/h dne 29 v case 15:02 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h from 315 ( NW) dne 29 v case 15:03 Maximalni teplotni index = 24.6 C dne 29 v case 14:53
Prumery/Extremy za den :30 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.7 C Prumerna vlhkost = 62 % Prumer rosneho bodu = 9.6 C Prumnerny tlak = 1017.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.4 km/h Prumer narazu vetru = 8.0 km/h Prumer smeru vetru = 17 (NNE) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 30 v case 23:53 Maximalni teplota = 24.0 C dne 30 v case 16:43 Minimalni teplota = 11.3 C dne 30 v case 23:52 Maximalni vlhkost = 82 % dne 30 v case 07:38 Minimalni vlhkost = 33 % dne 30 v case 17:52 Maximalni tlak = 1018.7 hPa dne 30 v case 12:10 Minimalni tlak = 1015.9 hPa dne 29 v case 00:06 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 30 v case 12:47 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h from 360 ( N ) dne 30 v case 12:30 Maximalni teplotni index = 26.2 C dne 30 v case 20:26
Prumery/Extremy za den :31 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 16.9 C Prumerna vlhkost = 56 % Prumer rosneho bodu = 7.1 C Prumnerny tlak = 1015.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.4 km/h Prumer narazu vetru = 7.8 km/h Prumer smeru vetru = 104 (ESE) Mesicni srazky = 30.6 mm Rocni srazky = 30.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 31 v case 23:53 Maximalni teplota = 26.0 C dne 31 v case 17:19 Minimalni teplota = 7.4 C dne 30 v case 07:42 Maximalni vlhkost = 84 % dne 31 v case 06:04 Minimalni vlhkost = 28 % dne 31 v case 18:13 Maximalni tlak = 1018.1 hPa dne 30 v case 00:06 Minimalni tlak = 1002.0 hPa dne 31 v case 16:11 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 31 v case 13:52 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h from 090 ( E ) dne 31 v case 13:53 Maximalni teplotni index = 26.1 C dne 31 v case 20:38
----------------------------------------------------------- Prumery/Extremy za mesic Srpen 2008 ----------------------------------------------------------- Prumerna teplota = 18.3 C Prumerna vlhkost = 64 % Prumer rosneho bodu = 10.8 C Prumnerny tlak = 1011.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.4 km/h Prumer narazu vetru = 10.0 km/h Prumer smeru vetru = 265 ( W ) Mesicni srazky = 43.8 mm Rocni srazky = 43.8 mm Maximum srazek za minutu = 8.7 mm dne 23 v case 09:01 Maximalni teplota = 30.9 C dne 11 v case 16:27 Minimalni teplota = 7.4 C dne 31 v case 07:42 Maximalni vlhkost = 91 % dne 17 v case 06:11 Minimalni vlhkost = 28 % dne 31 v case 18:13 Maximalni tlak = 1020.5 mb dne 27 v case 02:11 Minimalni tlak = 690.4 mb dne 10 v case 09:01 Maximalni rychlost vetru = 33.3 kmh from 270 ( W ) dne 24 v case 14:37 Maximalni naraz vetru = 48.1 km/h from 315 ( NW) dne 24 v case 14:38 Maximalni teplotni index = 29.9 C dne 12 v case 15:52 ----------------------------------- Soucet srazek za den ----------------------------------- 02.1 mm dne 10 03.0 mm dne 11 05.7 mm dne 12 06.6 mm dne 15 12.6 mm dne 16 02.7 mm dne 20 08.7 mm dne 23