historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic Prosinec 2008
Prumery/Extremy za den : 01
------------------------------------------------------------

 Prumerna teplota = 3.0°C
 Prumerna vlhkost = 93%
 Prumer rosneho bodu = 1.9°C
 Prumnerny tlak = 996.1 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 11.0 km/h
 Prumer narazu vetru = 17.8 km/h
 Prumer smeru vetru = 220° ( SW)
 Mesicni srazky = 0.0 mm
 Rocni srazky = 169.8 mm
 Denni srazky = 0.0 mm
 Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 01 v case 04:03
 Maximalni teplota = 7.1°C dne 01 v case 15:12
 Minimalni teplota = 0.5°C dne 01 v case 07:51
 Maximalni vlhkost = 100% dne 01 v case 09:42
 Minimalni vlhkost = 81% dne 01 v case 21:09
 Maximalni tlak = 1002.3 hPa dne 01 v case 02:44
 Minimalni tlak = 991.0 hPa dne 01 v case 15:01
 Maximalni rychlost vetru = 44.4 km/h dne 01 v case 21:38
 Maximalni naraz vetru = 59.2 km/h od 315°( NW) dne 01 v case 21:39
 Maximalni teplotni index = 7.1°C dne 01 v case 15:12
 

Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne  den :1  :12  :2008

Prumery/Extremy za den : 02 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.4°C Prumerna vlhkost = 83% Prumer rosneho bodu = 0.8°C Prumnerny tlak = 1004.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 18.3 km/h Prumer narazu vetru = 28.9 km/h Prumer smeru vetru = 227° ( SW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 169.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 02 v case 17:42 Maximalni teplota = 4.5°C dne 02 v case 14:12 Minimalni teplota = 1.8°C dne 02 v case 23:27 Maximalni vlhkost = 87% dne 02 v case 23:39 Minimalni vlhkost = 78% dne 02 v case 18:08 Maximalni tlak = 1008.5 hPa dne 02 v case 19:57 Minimalni tlak = 997.9 hPa dne 02 v case 00:02 Maximalni rychlost vetru = 44.4 km/h dne 02 v case 01:39 Maximalni naraz vetru = 59.2 km/h od 225°( SW) dne 02 v case 04:46 Maximalni teplotni index = 4.5°C dne 02 v case 14:12 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :2 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 03 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.4°C Prumerna vlhkost = 72% Prumer rosneho bodu = -1.4°C Prumnerny tlak = 1002.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 12.4 km/h Prumer narazu vetru = 18.9 km/h Prumer smeru vetru = 195° (SSW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 169.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 03 v case 04:03 Maximalni teplota = 6.3°C dne 03 v case 14:29 Minimalni teplota = -0.3°C dne 03 v case 07:02 Maximalni vlhkost = 90% dne 03 v case 07:01 Minimalni vlhkost = 56% dne 03 v case 14:19 Maximalni tlak = 1008.3 hPa dne 03 v case 00:03 Minimalni tlak = 998.5 hPa dne 03 v case 16:48 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 03 v case 18:22 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 180°( S ) dne 03 v case 13:12 Maximalni teplotni index = 6.3°C dne 03 v case 14:29 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :3 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 04 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.8°C Prumerna vlhkost = 83% Prumer rosneho bodu = 1.1°C Prumnerny tlak = 999.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.9 km/h Prumer narazu vetru = 15.4 km/h Prumer smeru vetru = 185° ( S ) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 169.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 04 v case 04:03 Maximalni teplota = 7.4°C dne 04 v case 11:57 Minimalni teplota = 0.7°C dne 04 v case 23:18 Maximalni vlhkost = 90% dne 04 v case 07:14 Minimalni vlhkost = 72% dne 04 v case 14:22 Maximalni tlak = 1004.5 hPa dne 04 v case 07:07 Minimalni tlak = 992.1 hPa dne 04 v case 23:19 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 04 v case 12:48 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 270°( W ) dne 04 v case 02:33 Maximalni teplotni index = 7.4°C dne 04 v case 11:57 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :4 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 05 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.8°C Prumerna vlhkost = 85% Prumer rosneho bodu = 1.4°C Prumnerny tlak = 994.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.0 km/h Prumer narazu vetru = 9.8 km/h Prumer smeru vetru = 197° (SSW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 169.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 05 v case 19:06 Maximalni teplota = 7.6°C dne 05 v case 12:12 Minimalni teplota = 0.0°C dne 05 v case 04:53 Maximalni vlhkost = 91% dne 05 v case 09:15 Minimalni vlhkost = 76% dne 05 v case 16:41 Maximalni tlak = 998.1 hPa dne 05 v case 23:28 Minimalni tlak = 990.9 hPa dne 05 v case 03:30 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/h dne 05 v case 18:37 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 180°( S ) dne 05 v case 18:37 Maximalni teplotni index = 7.6°C dne 05 v case 12:12 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :5 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 06 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 4.1°C Prumerna vlhkost = 87% Prumer rosneho bodu = 2.1°C Prumnerny tlak = 1003.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 12.1 km/h Prumer narazu vetru = 18.9 km/h Prumer smeru vetru = 238° (WSW) Mesicni srazky = 0.6 mm Rocni srazky = 170.4 mm Denni srazky = 0.6 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mm dne 06 v case 12:21 Maximalni teplota = 5.6°C dne 06 v case 13:12 Minimalni teplota = 2.0°C dne 06 v case 20:42 Maximalni vlhkost = 92% dne 06 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 81% dne 06 v case 18:33 Maximalni tlak = 1010.4 hPa dne 06 v case 23:55 Minimalni tlak = 997.9 hPa dne 06 v case 00:08 Maximalni rychlost vetru = 38.9 km/h dne 06 v case 10:22 Maximalni naraz vetru = 53.7 km/h od 225°( SW) dne 06 v case 09:37 Maximalni teplotni index = 5.6°C dne 06 v case 13:12 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :6 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 07 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 2.6°C Prumerna vlhkost = 90% Prumer rosneho bodu = 1.1°C Prumnerny tlak = 1017.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 10.6 km/h Prumer narazu vetru = 16.7 km/h Prumer smeru vetru = 291° (WNW) Mesicni srazky = 1.8 mm Rocni srazky = 171.6 mm Denni srazky = 1.2 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mm dne 07 v case 03:42 Maximalni teplota = 3.9°C dne 07 v case 12:19 Minimalni teplota = 1.0°C dne 07 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 96% dne 07 v case 08:32 Minimalni vlhkost = 81% dne 07 v case 18:56 Maximalni tlak = 1023.6 hPa dne 07 v case 23:49 Minimalni tlak = 1010.3 hPa dne 07 v case 00:02 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 07 v case 14:42 Maximalni naraz vetru = 38.9 km/h od 315°( NW) dne 07 v case 14:42 Maximalni teplotni index = 3.9°C dne 07 v case 12:19 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :7 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 08 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 1.7°C Prumerna vlhkost = 90% Prumer rosneho bodu = 0.2°C Prumnerny tlak = 1022.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 11.5 km/h Prumer narazu vetru = 17.8 km/h Prumer smeru vetru = 258° (WSW) Mesicni srazky = 1.8 mm Rocni srazky = 171.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 08 v case 17:34 Maximalni teplota = 3.4°C dne 08 v case 14:33 Minimalni teplota = -0.4°C dne 08 v case 23:44 Maximalni vlhkost = 94% dne 08 v case 05:49 Minimalni vlhkost = 85% dne 08 v case 14:46 Maximalni tlak = 1023.6 hPa dne 08 v case 09:00 Minimalni tlak = 1019.7 hPa dne 08 v case 23:51 Maximalni rychlost vetru = 25.9 km/h dne 08 v case 13:19 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 270°( W ) dne 08 v case 13:22 Maximalni teplotni index = 3.4°C dne 08 v case 14:33 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :8 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 09 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 0.5°C Prumerna vlhkost = 89% Prumer rosneho bodu = -1.2°C Prumnerny tlak = 1014.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.5 km/h Prumer narazu vetru = 6.0 km/h Prumer smeru vetru = 212° (SSW) Mesicni srazky = 1.8 mm Rocni srazky = 171.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 09 v case 23:57 Maximalni teplota = 7.0°C dne 09 v case 12:43 Minimalni teplota = -2.7°C dne 09 v case 08:20 Maximalni vlhkost = 98% dne 09 v case 09:31 Minimalni vlhkost = 69% dne 09 v case 13:14 Maximalni tlak = 1019.7 hPa dne 09 v case 00:01 Minimalni tlak = 1010.8 hPa dne 09 v case 23:24 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 09 v case 04:39 Maximalni naraz vetru = 16.7 km/h od 225°( SW) dne 09 v case 04:39 Maximalni teplotni index = 7.0°C dne 09 v case 12:43 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :9 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 10 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -0.2°C Prumerna vlhkost = 94% Prumer rosneho bodu = -1.1°C Prumnerny tlak = 1010.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.3 km/h Prumer narazu vetru = 7.2 km/h Prumer smeru vetru = 38° ( NE) Mesicni srazky = 1.8 mm Rocni srazky = 171.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 10 v case 18:30 Maximalni teplota = 1.4°C dne 10 v case 11:07 Minimalni teplota = -1.9°C dne 10 v case 00:32 Maximalni vlhkost = 98% dne 10 v case 22:21 Minimalni vlhkost = 89% dne 10 v case 13:14 Maximalni tlak = 1011.8 hPa dne 10 v case 09:38 Minimalni tlak = 1008.5 hPa dne 10 v case 23:52 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/h dne 10 v case 19:37 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 045°( NE) dne 10 v case 19:49 Maximalni teplotni index = 1.4°C dne 10 v case 11:07 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :10 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 11 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 0.7°C Prumerna vlhkost = 97% Prumer rosneho bodu = 0.3°C Prumnerny tlak = 1008.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.2 km/h Prumer narazu vetru = 5.9 km/h Prumer smeru vetru = 32° (NNE) Mesicni srazky = 3.0 mm Rocni srazky = 172.8 mm Denni srazky = 1.2 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mm dne 11 v case 19:13 Maximalni teplota = 1.5°C dne 11 v case 18:33 Minimalni teplota = -0.3°C dne 11 v case 00:13 Maximalni vlhkost = 99% dne 11 v case 09:32 Minimalni vlhkost = 95% dne 11 v case 13:08 Maximalni tlak = 1008.5 hPa dne 11 v case 00:02 Minimalni tlak = 1007.0 hPa dne 11 v case 04:32 Maximalni rychlost vetru = 7.4 km/h dne 11 v case 13:48 Maximalni naraz vetru = 11.1 km/h od 023°(NNE) dne 11 v case 00:53 Maximalni teplotni index = 1.5°C dne 11 v case 18:33 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :11 :12 :2008
Prumery/Extremy za den : 12 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 0.2°C Prumerna vlhkost = 95% Prumer rosneho bodu = -0.5°C Prumnerny tlak = 1013.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 0.1 km/h Prumer narazu vetru = 0.1 km/h Prumer smeru vetru = 252° (WSW) Mesicni srazky = 12.3 mm Rocni srazky = 182.1 mm Denni srazky = 9.3 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mm dne 12 v case 11:08 Maximalni teplota = 1.0°C dne 12 v case 12:11 Minimalni teplota = -0.5°C dne 12 v case 21:26 Maximalni vlhkost = 96% dne 12 v case 08:26 Minimalni vlhkost = 93% dne 12 v case 14:59 Maximalni tlak = 1017.2 hPa dne 12 v case 21:24 Minimalni tlak = 1008.2 hPa dne 12 v case 00:01 Maximalni rychlost vetru = 3.7 km/h dne 11 v case 00:29 Maximalni naraz vetru = 5.6 km/h od 248°(WSW) dne 12 v case 00:31 Maximalni teplotni index = 1.0°C dne 12 v case 12:11 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :12 :12 :2008
------------------------------------------------------------ Prumery/Extremy za mesic Prosinec 2008 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 2.2°C Prumerna vlhkost = 88% Prumer rosneho bodu = 0.4°C Prumnerny tlak = 1007.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 8.3 km/h Prumer narazu vetru = 13.2 km/h Prumer smeru vetru = 231° ( SW) Mesicni srazky = 12.3 mm Rocni srazky = 182.1 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mm dne 12 v case 11:08 Maximalni teplota = 7.6°C dne 05 v case 12:12 Minimalni teplota = -2.7°C dne 09 v case 08:20 Maximalni vlhkost = 100% dne 01 v case 09:42 Minimalni vlhkost = 56% dne 03 v case 14:19 Maximalni tlak = 1023.6 hPa dne 08 v case 09:00 Minimalni tlak = 990.9 hPa dne 05 v case 03:30 Maximalni rychlost vetru = 44.4 kmh od 293°(WNW) dne 02 v case 01:39 Maximalni naraz vetru = 59.2 km/h od 225°( SW) dne 02 v case 04:46 Maximalni teplotni index = 7.6°C dne 05 v case 12:12 Frost days= 6 ----------------------------------- Soucet srazek za den ----------------------------------- 00.6 mm dne 6 01.2 mm dne 7 01.2 mm dne 11 09.3 mm dne 12