historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report
Denni report pro mesic Prosinec 2009

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Prumery/Extremy za mesic 2009
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = -0.7°C
 Prumerna vlhkost = 89%
 Prumer rosneho bodu = -2.4°C
 Prumnerny tlak = 1008.6 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 7.8 km/h
 Prumer narazu vetru = 9.8 km/h
 Prumer smeru vetru = 268° ( W )
 Mesicni srazky = 49.9 mm
 Rocni srazky = 538.9 mm
 Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 08 v case 11:32
 Maximalni teplota = 10.9°C dne 07 v case 14:37
 Minimalni teplota = -16.4°C dne 20 v case 08:14
 Maximalni vlhkost = 100% dne 31 v case 23:53
 Minimalni vlhkost = 0% dne 30 v case 11:25
 Maximalni tlak = 1027.0 hPa dne 09 v case 21:54
 Minimalni tlak = 986.0 hPa dne 25 v case 04:05
 Maximalni rychlost vetru = 48.1 kmh od 248°(WSW) dne 25 v case 15:25
 Maximalni naraz vetru = 61.1 km/h od 225°( SW) dne 25 v case 14:02
 Maximalni teplotni index = 10.9°C dne 07 v case 14:37
 Frost days= 21
 Ice days= 8
 Very cold days= 5
 -----------------------------------
 Soucet srazek za den 
 -----------------------------------
 06.4 mm dne 1
 01.3 mm dne 2
 03.1 mm dne 6
 03.1 mm dne 7
 05.3 mm dne 8
 01.1 mm dne 9
 05.3 mm dne 10
 02.3 mm dne 11
 03.1 mm dne 17
 01.0 mm dne 23
 01.1 mm dne 25
 03.3 mm dne 29
 10.5 mm dne 30
 03.0 mm dne 31