historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic cervenec 2011
Prumery/Extremy za den : 26
------------------------------------------------------------

 Prumerna teplota = 15.1°C
 Prumerna vlhkost = 60%
 Prumer rosneho bodu = 6.6°C
 Prumnerny tlak = 1009.1 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 7.9 km/h
 Prumer narazu vetru = 9.8 km/h
 Prumer smeru vetru = 255° (WSW)
 Mesicni srazky = 0.0 mm
 Rocni srazky = 167.5 mm
 Denni srazky = 0.0 mm
 Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 26 v case 23:57
 Maximalni teplota = 21.1°C dne 26 v case 17:55
 Minimalni teplota = 9.7°C dne 26 v case 03:08
 Maximalni vlhkost = 87% dne 26 v case 05:43
 Minimalni vlhkost = 34% dne 26 v case 18:01
 Maximalni tlak = 1011.0 hPa dne 26 v case 23:48
 Minimalni tlak = 1008.0 hPa dne 26 v case 19:03
 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 26 v case 14:49
 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h od 270°( W ) dne 26 v case 14:32
 Maximalni teplotni index = 26.2°C dne 26 v case 11:20
 

Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne  den :26  :7  :2011

Prumery/Extremy za den : 27 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.5°C Prumerna vlhkost = 58% Prumer rosneho bodu = 8.2°C Prumnerny tlak = 1012.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.8 km/h Prumer narazu vetru = 6.1 km/h Prumer smeru vetru = 131° ( SE) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 167.5 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 27 v case 23:57 Maximalni teplota = 24.9°C dne 27 v case 15:52 Minimalni teplota = 11.8°C dne 27 v case 06:22 Maximalni vlhkost = 87% dne 27 v case 06:56 Minimalni vlhkost = 27% dne 27 v case 16:00 Maximalni tlak = 1016.0 hPa dne 27 v case 23:57 Minimalni tlak = 1010.0 hPa dne 27 v case 07:19 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 27 v case 17:12 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 113°(ESE) dne 27 v case 19:37 Maximalni teplotni index = 25.7°C dne 27 v case 20:56 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :27 :7 :2011
Prumery/Extremy za den : 28 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.2°C Prumerna vlhkost = 69% Prumer rosneho bodu = 11.6°C Prumnerny tlak = 1016.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.7 km/h Prumer narazu vetru = 4.2 km/h Prumer smeru vetru = 79° ( E ) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 167.5 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 28 v case 23:50 Maximalni teplota = 24.3°C dne 28 v case 16:06 Minimalni teplota = 13.7°C dne 28 v case 05:57 Maximalni vlhkost = 99% dne 28 v case 05:08 Minimalni vlhkost = 35% dne 28 v case 17:46 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 28 v case 20:48 Minimalni tlak = 1014.0 hPa dne 28 v case 03:03 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 28 v case 13:34 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h od 113°(ESE) dne 28 v case 13:34 Maximalni teplotni index = 25.3°C dne 28 v case 16:06 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :28 :7 :2011
Prumery/Extremy za den : 29 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.8°C Prumerna vlhkost = 68% Prumer rosneho bodu = 11.1°C Prumnerny tlak = 1016.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.2 km/h Prumer narazu vetru = 4.9 km/h Prumer smeru vetru = 326° ( NW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 167.5 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 29 v case 23:50 Maximalni teplota = 25.0°C dne 29 v case 11:56 Minimalni teplota = 11.1°C dne 29 v case 06:12 Maximalni vlhkost = 100% dne 29 v case 06:47 Minimalni vlhkost = 36% dne 29 v case 16:08 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 29 v case 23:47 Minimalni tlak = 1014.0 hPa dne 29 v case 18:48 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 29 v case 18:56 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h od 360°( N ) dne 29 v case 18:56 Maximalni teplotni index = 25.8°C dne 29 v case 20:52 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :29 :7 :2011
Prumery/Extremy za den : 30 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.5°C Prumerna vlhkost = 67% Prumer rosneho bodu = 10.7°C Prumnerny tlak = 1015.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.0 km/h Prumer narazu vetru = 11.1 km/h Prumer smeru vetru = 291° (WNW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 167.5 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 30 v case 23:50 Maximalni teplota = 22.5°C dne 30 v case 14:58 Minimalni teplota = 14.2°C dne 30 v case 06:00 Maximalni vlhkost = 89% dne 30 v case 06:29 Minimalni vlhkost = 38% dne 30 v case 15:02 Maximalni tlak = 1017.0 hPa dne 30 v case 03:32 Minimalni tlak = 1014.0 hPa dne 30 v case 23:50 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 30 v case 16:35 Maximalni naraz vetru = 29.6 km/h od 315°( NW) dne 30 v case 16:21 Maximalni teplotni index = 25.7°C dne 30 v case 09:51 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :30 :7 :2011
Prumery/Extremy za den : 31 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 13.1°C Prumerna vlhkost = 99% Prumer rosneho bodu = 12.9°C Prumnerny tlak = 1011.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.3 km/h Prumer narazu vetru = 17.9 km/h Prumer smeru vetru = 257° (WSW) Mesicni srazky = 27.7 mm Rocni srazky = 195.2 mm Denni srazky = 27.7 mm Maximum srazek za minutu = 3.3 mm dne 31 v case 14:30 Maximalni teplota = 15.5°C dne 31 v case 00:23 Minimalni teplota = 12.0°C dne 31 v case 07:55 Maximalni vlhkost = 100% dne 31 v case 23:50 Minimalni vlhkost = 82% dne 31 v case 00:23 Maximalni tlak = 1014.0 hPa dne 31 v case 01:08 Minimalni tlak = 1010.0 hPa dne 31 v case 22:32 Maximalni rychlost vetru = 27.8 km/h dne 31 v case 20:55 Maximalni naraz vetru = 37.0 km/h od 270°( W ) dne 31 v case 19:38 Maximalni teplotni index = 15.5°C dne 31 v case 00:23 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :31 :7 :2011
--------------------------------------------------------------------------------------------- Prumery/Extremy za mesic cervenec 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------- Prumerna teplota = 16.5°C Prumerna vlhkost = 69% Prumer rosneho bodu = 9.9°C Prumnerny tlak = 1013.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 7.6 km/h Prumer narazu vetru = 9.2 km/h Prumer smeru vetru = 269° ( W ) Mesicni srazky = 138.0 mm Rocni srazky = 305.5 mm Maximum srazek za minutu = 3.3 mm dne 31 v case 14:30 Maximalni teplota = 25.0°C dne 29 v case 11:56 Minimalni teplota = 9.7°C dne 26 v case 03:08 Maximalni vlhkost = 100% dne 31 v case 23:54 Minimalni vlhkost = 27% dne 27 v case 16:00 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 29 v case 23:47 Minimalni tlak = 1007.0 hPa dne 25 v case 19:19 Maximalni rychlost vetru = 27.8 kmh od 270°( W ) dne 31 v case 20:55 Maximalni naraz vetru = 37.0 km/h od 270°( W ) dne 31 v case 19:38 Maximalni teplotni index = 26.2°C dne 26 v case 11:20 ----------------------------------- Soucet srazek za den ----------------------------------- 27.7 mm dne 31