historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

nor

nor

nor

nor

nor

N/A

Bezen

Bezen

Bezen

Bezen

Bezen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Kvten

Kvten

Kvten

Kvten

Kvten

N/A

erven

erven

erven

erven

erven

N/A

ervenec

ervenec

ervenec

ervenec

ervenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Z

Z

Z

Z

Z

Z

jen

jen

jen

jen

jen

jen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic Brezen 2013
Prumery/Extremy za den : 01
------------------------------------------------------------

 Prumerna teplota = 0.9C
 Prumerna vlhkost = 87%
 Prumer rosneho bodu = -1.1C
 Prumnerny tlak = 1021.5 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 10.6 km/h
 Prumer narazu vetru = 13.1 km/h
 Prumer smeru vetru = 289 (WNW)
 Mesicni srazky = 0.0 mm
 Rocni srazky = 55.3 mm
 Denni srazky = 0.0 mm
 Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 01 v case 00:00
 Maximalni teplota = 2.9C dne 01 v case 13:03
 Minimalni teplota = -0.5C dne 01 v case 22:39
 Maximalni vlhkost = 100% dne 01 v case 01:33
 Minimalni vlhkost = 73% dne 01 v case 14:47
 Maximalni tlak = 1024.0 hPa dne 01 v case 23:54
 Minimalni tlak = 1020.0 hPa dne 01 v case 17:55
 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/h dne 01 v case 14:37
 Maximalni naraz vetru = 25.9 km/h od 293(WNW) dne 01 v case 13:27
 Maximalni teplotni index = 2.9C dne 01 v case 13:03
 

Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne  den :1  :3  :2013

Prumery/Extremy za den : 02 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 0.7C Prumerna vlhkost = 76% Prumer rosneho bodu = -3.3C Prumnerny tlak = 1022.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.7 km/h Prumer narazu vetru = 6.8 km/h Prumer smeru vetru = 262 ( W ) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 55.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 02 v case 23:57 Maximalni teplota = 6.8C dne 02 v case 14:29 Minimalni teplota = -4.1C dne 02 v case 22:14 Maximalni vlhkost = 95% dne 02 v case 07:26 Minimalni vlhkost = 60% dne 02 v case 17:28 Maximalni tlak = 1025.0 hPa dne 02 v case 11:39 Minimalni tlak = 1020.0 hPa dne 02 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 02 v case 22:23 Maximalni naraz vetru = 14.8 km/h od 225( SW) dne 02 v case 22:21 Maximalni teplotni index = 6.8C dne 02 v case 14:29 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :2 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 03 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -0.4C Prumerna vlhkost = 78% Prumer rosneho bodu = -3.7C Prumnerny tlak = 1020.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.2 km/h Prumer narazu vetru = 11.3 km/h Prumer smeru vetru = 265 ( W ) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 55.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 03 v case 23:57 Maximalni teplota = 4.4C dne 03 v case 16:28 Minimalni teplota = -3.8C dne 03 v case 06:58 Maximalni vlhkost = 90% dne 03 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 63% dne 03 v case 17:19 Maximalni tlak = 1023.0 hPa dne 03 v case 23:57 Minimalni tlak = 1018.0 hPa dne 03 v case 06:08 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 03 v case 12:39 Maximalni naraz vetru = 29.6 km/h od 293(WNW) dne 03 v case 12:48 Maximalni teplotni index = 4.4C dne 03 v case 16:28 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :3 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 04 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 1.6C Prumerna vlhkost = 74% Prumer rosneho bodu = -3.0C Prumnerny tlak = 1023.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.2 km/h Prumer narazu vetru = 7.5 km/h Prumer smeru vetru = 109 (ESE) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 55.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 04 v case 23:57 Maximalni teplota = 6.8C dne 04 v case 14:16 Minimalni teplota = -4.0C dne 04 v case 04:06 Maximalni vlhkost = 98% dne 04 v case 07:23 Minimalni vlhkost = 60% dne 04 v case 17:57 Maximalni tlak = 1026.0 hPa dne 04 v case 11:23 Minimalni tlak = 1021.0 hPa dne 04 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 04 v case 13:52 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 113(ESE) dne 04 v case 13:59 Maximalni teplotni index = 6.8C dne 04 v case 14:16 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :4 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 05 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 2.9C Prumerna vlhkost = 71% Prumer rosneho bodu = -2.0C Prumnerny tlak = 1016.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 8.4 km/h Prumer narazu vetru = 10.3 km/h Prumer smeru vetru = 86 ( E ) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 55.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 05 v case 23:57 Maximalni teplota = 9.6C dne 05 v case 16:50 Minimalni teplota = -3.8C dne 05 v case 05:41 Maximalni vlhkost = 89% dne 05 v case 06:16 Minimalni vlhkost = 58% dne 05 v case 17:12 Maximalni tlak = 1022.0 hPa dne 05 v case 01:53 Minimalni tlak = 1011.0 hPa dne 05 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 05 v case 13:50 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h od 113(ESE) dne 05 v case 14:44 Maximalni teplotni index = 9.6C dne 05 v case 16:50 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :5 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 06 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.7C Prumerna vlhkost = 74% Prumer rosneho bodu = -0.8C Prumnerny tlak = 1008.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.9 km/h Prumer narazu vetru = 6.0 km/h Prumer smeru vetru = 30 (NNE) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 55.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 06 v case 23:57 Maximalni teplota = 11.2C dne 06 v case 13:58 Minimalni teplota = -4.0C dne 06 v case 06:49 Maximalni vlhkost = 95% dne 06 v case 07:21 Minimalni vlhkost = 58% dne 06 v case 17:04 Maximalni tlak = 1011.0 hPa dne 06 v case 03:22 Minimalni tlak = 1004.0 hPa dne 06 v case 21:07 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 06 v case 20:32 Maximalni naraz vetru = 16.7 km/h od 00( N ) dne 06 v case 20:34 Maximalni teplotni index = 11.2C dne 06 v case 13:58 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :6 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 07 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 5.7C Prumerna vlhkost = 91% Prumer rosneho bodu = 4.3C Prumnerny tlak = 1003.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.3 km/h Prumer narazu vetru = 7.5 km/h Prumer smeru vetru = 11 (NNE) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 55.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 07 v case 23:57 Maximalni teplota = 9.1C dne 07 v case 14:00 Minimalni teplota = 1.4C dne 07 v case 00:20 Maximalni vlhkost = 100% dne 07 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 79% dne 07 v case 14:40 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 07 v case 23:37 Minimalni tlak = 1002.0 hPa dne 07 v case 17:37 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 07 v case 03:11 Maximalni naraz vetru = 13.0 km/h od 023(NNE) dne 07 v case 05:10 Maximalni teplotni index = 9.1C dne 07 v case 14:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :7 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 08 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 5.7C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 5.7C Prumnerny tlak = 1003.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.1 km/h Prumer narazu vetru = 7.6 km/h Prumer smeru vetru = 17 (NNE) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 55.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 08 v case 23:57 Maximalni teplota = 7.3C dne 08 v case 17:16 Minimalni teplota = 3.6C dne 08 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 100% dne 08 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 100% dne 08 v case 23:57 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 08 v case 23:22 Minimalni tlak = 1003.0 hPa dne 08 v case 19:22 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/h dne 08 v case 13:53 Maximalni naraz vetru = 16.7 km/h od 00( N ) dne 08 v case 13:53 Maximalni teplotni index = 7.3C dne 08 v case 17:16 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :8 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 09 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.6C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 3.6C Prumnerny tlak = 1003.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.4 km/h Prumer narazu vetru = 4.2 km/h Prumer smeru vetru = 26 (NNE) Mesicni srazky = 2.1 mm Rocni srazky = 57.4 mm Denni srazky = 2.1 mm Maximum srazek za minutu = 1.1 mm dne 09 v case 15:46 Maximalni teplota = 4.6C dne 09 v case 13:09 Minimalni teplota = 2.4C dne 09 v case 07:13 Maximalni vlhkost = 100% dne 09 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 100% dne 09 v case 23:57 Maximalni tlak = 1004.0 hPa dne 09 v case 19:07 Minimalni tlak = 1001.0 hPa dne 09 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 9.3 km/h dne 09 v case 11:43 Maximalni naraz vetru = 11.1 km/h od 023(NNE) dne 09 v case 11:42 Maximalni teplotni index = 4.6C dne 09 v case 13:09 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :9 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 10 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 7.1C Prumerna vlhkost = 88% Prumer rosneho bodu = 5.0C Prumnerny tlak = 998.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.8 km/h Prumer narazu vetru = 8.4 km/h Prumer smeru vetru = 218 ( SW) Mesicni srazky = 2.1 mm Rocni srazky = 57.4 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 10 v case 23:57 Maximalni teplota = 12.8C dne 10 v case 15:06 Minimalni teplota = 3.5C dne 10 v case 07:05 Maximalni vlhkost = 100% dne 10 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 57% dne 10 v case 16:04 Maximalni tlak = 1001.0 hPa dne 10 v case 04:51 Minimalni tlak = 997.0 hPa dne 10 v case 23:52 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 10 v case 22:41 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 203(SSW) dne 10 v case 21:13 Maximalni teplotni index = 12.8C dne 10 v case 15:06 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :10 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 11 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -1.8C Prumerna vlhkost = 93% Prumer rosneho bodu = -2.7C Prumnerny tlak = 1002.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 10.5 km/h Prumer narazu vetru = 12.8 km/h Prumer smeru vetru = 351 ( N ) Mesicni srazky = 3.1 mm Rocni srazky = 58.4 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 11 v case 02:41 Maximalni teplota = 6.1C dne 11 v case 00:12 Minimalni teplota = -4.5C dne 11 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 100% dne 11 v case 07:12 Minimalni vlhkost = 85% dne 11 v case 13:24 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 11 v case 23:57 Minimalni tlak = 997.0 hPa dne 11 v case 02:36 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 11 v case 02:46 Maximalni naraz vetru = 29.6 km/h od 338(NNW) dne 11 v case 02:34 Maximalni teplotni index = 6.1C dne 11 v case 00:12 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :11 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 12 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -4.0C Prumerna vlhkost = 94% Prumer rosneho bodu = -4.8C Prumnerny tlak = 1001.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 11.1 km/h Prumer narazu vetru = 13.6 km/h Prumer smeru vetru = 7 ( N ) Mesicni srazky = 3.1 mm Rocni srazky = 58.4 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 12 v case 23:57 Maximalni teplota = -2.4C dne 12 v case 13:28 Minimalni teplota = -5.0C dne 12 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 100% dne 12 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 84% dne 12 v case 13:34 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 12 v case 00:52 Minimalni tlak = 998.0 hPa dne 12 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 12 v case 12:15 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h od 00( N ) dne 12 v case 22:46 Maximalni teplotni index = 0.0C dne 00 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :12 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 13 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -4.4C Prumerna vlhkost = 86% Prumer rosneho bodu = -6.4C Prumnerny tlak = 1001.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 10.2 km/h Prumer narazu vetru = 12.2 km/h Prumer smeru vetru = 340 (NNW) Mesicni srazky = 3.1 mm Rocni srazky = 58.4 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 13 v case 23:57 Maximalni teplota = -0.5C dne 13 v case 13:29 Minimalni teplota = -6.2C dne 13 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 100% dne 13 v case 07:47 Minimalni vlhkost = 65% dne 13 v case 13:49 Maximalni tlak = 1006.0 hPa dne 13 v case 23:57 Minimalni tlak = 998.0 hPa dne 13 v case 05:50 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 13 v case 16:12 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 338(NNW) dne 13 v case 16:56 Maximalni teplotni index = 0.0C dne 00 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :13 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 14 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -4.1C Prumerna vlhkost = 74% Prumer rosneho bodu = -8.2C Prumnerny tlak = 1007.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 11.2 km/h Prumer narazu vetru = 13.8 km/h Prumer smeru vetru = 325 ( NW) Mesicni srazky = 4.4 mm Rocni srazky = 59.7 mm Denni srazky = 1.3 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 14 v case 14:17 Maximalni teplota = 0.7C dne 14 v case 10:25 Minimalni teplota = -9.0C dne 14 v case 06:47 Maximalni vlhkost = 94% dne 14 v case 02:45 Minimalni vlhkost = 60% dne 14 v case 18:15 Maximalni tlak = 1010.0 hPa dne 14 v case 22:50 Minimalni tlak = 1006.0 hPa dne 14 v case 05:05 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/h dne 14 v case 17:43 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 338(NNW) dne 14 v case 17:56 Maximalni teplotni index = 0.7C dne 14 v case 10:25 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :14 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 15 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -4.7C Prumerna vlhkost = 79% Prumer rosneho bodu = -8.0C Prumnerny tlak = 1013.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.8 km/h Prumer narazu vetru = 12.3 km/h Prumer smeru vetru = 308 ( NW) Mesicni srazky = 5.4 mm Rocni srazky = 60.7 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 15 v case 11:24 Maximalni teplota = 1.0C dne 15 v case 13:03 Minimalni teplota = -8.4C dne 15 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 96% dne 15 v case 07:37 Minimalni vlhkost = 62% dne 15 v case 15:26 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 15 v case 23:35 Minimalni tlak = 1008.0 hPa dne 15 v case 00:05 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 15 v case 15:29 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h od 338(NNW) dne 15 v case 15:28 Maximalni teplotni index = 1.0C dne 15 v case 13:03 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :15 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 16 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -3.0C Prumerna vlhkost = 73% Prumer rosneho bodu = -7.5C Prumnerny tlak = 1018.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.6 km/h Prumer narazu vetru = 8.2 km/h Prumer smeru vetru = 121 (ESE) Mesicni srazky = 6.4 mm Rocni srazky = 61.7 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 16 v case 12:16 Maximalni teplota = 3.8C dne 16 v case 13:52 Minimalni teplota = -12.0C dne 16 v case 06:19 Maximalni vlhkost = 94% dne 16 v case 07:01 Minimalni vlhkost = 60% dne 16 v case 19:03 Maximalni tlak = 1020.0 hPa dne 16 v case 11:20 Minimalni tlak = 1015.0 hPa dne 16 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 16 v case 16:00 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h od 135( SE) dne 16 v case 14:41 Maximalni teplotni index = 3.8C dne 16 v case 13:52 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :16 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 17 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -0.4C Prumerna vlhkost = 65% Prumer rosneho bodu = -6.2C Prumnerny tlak = 1010.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.6 km/h Prumer narazu vetru = 18.3 km/h Prumer smeru vetru = 101 ( E ) Mesicni srazky = 6.4 mm Rocni srazky = 61.7 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 17 v case 23:57 Maximalni teplota = 5.4C dne 17 v case 15:25 Minimalni teplota = -5.3C dne 17 v case 06:25 Maximalni vlhkost = 75% dne 17 v case 06:57 Minimalni vlhkost = 60% dne 17 v case 16:05 Maximalni tlak = 1016.0 hPa dne 17 v case 01:34 Minimalni tlak = 1004.0 hPa dne 17 v case 23:49 Maximalni rychlost vetru = 27.8 km/h dne 17 v case 17:31 Maximalni naraz vetru = 38.9 km/h od 113(ESE) dne 17 v case 16:33 Maximalni teplotni index = 5.4C dne 17 v case 15:25 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :17 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 18 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 0.0C Prumerna vlhkost = 84% Prumer rosneho bodu = -2.6C Prumnerny tlak = 998.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 10.1 km/h Prumer narazu vetru = 12.5 km/h Prumer smeru vetru = 77 (ENE) Mesicni srazky = 6.4 mm Rocni srazky = 61.7 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 18 v case 23:57 Maximalni teplota = 4.7C dne 18 v case 13:55 Minimalni teplota = -2.7C dne 18 v case 06:21 Maximalni vlhkost = 100% dne 18 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 63% dne 18 v case 14:37 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 18 v case 03:05 Minimalni tlak = 991.0 hPa dne 18 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 25.9 km/h dne 18 v case 02:16 Maximalni naraz vetru = 25.9 km/h od 090( E ) dne 18 v case 15:41 Maximalni teplotni index = 4.7C dne 18 v case 13:55 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :18 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 19 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 1.5C Prumerna vlhkost = 91% Prumer rosneho bodu = 0.1C Prumnerny tlak = 996.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 15.0 km/h Prumer narazu vetru = 18.2 km/h Prumer smeru vetru = 247 (WSW) Mesicni srazky = 13.9 mm Rocni srazky = 69.2 mm Denni srazky = 7.5 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 19 v case 13:33 Maximalni teplota = 4.6C dne 19 v case 16:59 Minimalni teplota = -0.9C dne 19 v case 02:51 Maximalni vlhkost = 100% dne 19 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 76% dne 19 v case 16:51 Maximalni tlak = 1002.0 hPa dne 19 v case 23:57 Minimalni tlak = 990.0 hPa dne 19 v case 03:48 Maximalni rychlost vetru = 31.5 km/h dne 19 v case 10:23 Maximalni naraz vetru = 40.7 km/h od 270( W ) dne 19 v case 10:19 Maximalni teplotni index = 4.6C dne 19 v case 16:59 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :19 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 20 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 4.5C Prumerna vlhkost = 83% Prumer rosneho bodu = 1.5C Prumnerny tlak = 1005.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.2 km/h Prumer narazu vetru = 11.4 km/h Prumer smeru vetru = 209 (SSW) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 20 v case 21:16 Maximalni teplota = 10.2C dne 20 v case 13:51 Minimalni teplota = 0.1C dne 20 v case 05:26 Maximalni vlhkost = 100% dne 20 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 58% dne 20 v case 13:56 Maximalni tlak = 1009.0 hPa dne 20 v case 23:34 Minimalni tlak = 1002.0 hPa dne 20 v case 02:05 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 20 v case 20:11 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h od 248(WSW) dne 20 v case 19:51 Maximalni teplotni index = 10.2C dne 20 v case 13:51 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :20 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 21 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 0.9C Prumerna vlhkost = 82% Prumer rosneho bodu = -1.9C Prumnerny tlak = 1013.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 15.2 km/h Prumer narazu vetru = 18.8 km/h Prumer smeru vetru = 285 (WNW) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 21 v case 23:57 Maximalni teplota = 3.3C dne 21 v case 12:00 Minimalni teplota = -2.3C dne 21 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 100% dne 21 v case 06:30 Minimalni vlhkost = 63% dne 21 v case 12:21 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 21 v case 23:57 Minimalni tlak = 1008.0 hPa dne 21 v case 05:03 Maximalni rychlost vetru = 33.3 km/h dne 21 v case 10:56 Maximalni naraz vetru = 40.7 km/h od 293(WNW) dne 21 v case 12:03 Maximalni teplotni index = 3.3C dne 21 v case 12:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :21 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 22 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -2.2C Prumerna vlhkost = 80% Prumer rosneho bodu = -5.2C Prumnerny tlak = 1018.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 11.7 km/h Prumer narazu vetru = 14.5 km/h Prumer smeru vetru = 342 (NNW) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 22 v case 23:57 Maximalni teplota = 0.1C dne 22 v case 13:54 Minimalni teplota = -3.3C dne 22 v case 03:57 Maximalni vlhkost = 91% dne 22 v case 19:04 Minimalni vlhkost = 65% dne 22 v case 14:44 Maximalni tlak = 1020.0 hPa dne 22 v case 21:03 Minimalni tlak = 1017.0 hPa dne 22 v case 05:33 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 22 v case 19:07 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h od 023(NNE) dne 22 v case 20:14 Maximalni teplotni index = 0.1C dne 22 v case 13:54 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :22 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 23 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -3.8C Prumerna vlhkost = 68% Prumer rosneho bodu = -9.0C Prumnerny tlak = 1020.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 17.2 km/h Prumer narazu vetru = 21.8 km/h Prumer smeru vetru = 59 (ENE) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 23 v case 23:57 Maximalni teplota = 0.6C dne 23 v case 14:09 Minimalni teplota = -8.9C dne 23 v case 23:57 Maximalni vlhkost = 88% dne 23 v case 00:18 Minimalni vlhkost = 60% dne 23 v case 17:19 Maximalni tlak = 1022.0 hPa dne 23 v case 23:57 Minimalni tlak = 1018.0 hPa dne 23 v case 01:17 Maximalni rychlost vetru = 31.5 km/h dne 23 v case 09:58 Maximalni naraz vetru = 40.7 km/h od 045( NE) dne 23 v case 09:57 Maximalni teplotni index = 0.6C dne 23 v case 14:09 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :23 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 24 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -5.3C Prumerna vlhkost = 62% Prumer rosneho bodu = -11.4C Prumnerny tlak = 1019.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 19.8 km/h Prumer narazu vetru = 25.6 km/h Prumer smeru vetru = 60 (ENE) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 24 v case 23:57 Maximalni teplota = 0.9C dne 24 v case 16:07 Minimalni teplota = -10.2C dne 24 v case 03:30 Maximalni vlhkost = 67% dne 24 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 60% dne 24 v case 18:34 Maximalni tlak = 1022.0 hPa dne 24 v case 03:32 Minimalni tlak = 1018.0 hPa dne 24 v case 23:47 Maximalni rychlost vetru = 31.5 km/h dne 24 v case 20:38 Maximalni naraz vetru = 42.6 km/h od 045( NE) dne 24 v case 16:31 Maximalni teplotni index = 0.9C dne 24 v case 16:07 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :24 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 25 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -4.0C Prumerna vlhkost = 64% Prumer rosneho bodu = -9.9C Prumnerny tlak = 1015.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 20.7 km/h Prumer narazu vetru = 26.5 km/h Prumer smeru vetru = 57 (ENE) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 25 v case 23:57 Maximalni teplota = -0.3C dne 25 v case 13:25 Minimalni teplota = -6.4C dne 25 v case 04:16 Maximalni vlhkost = 69% dne 25 v case 03:29 Minimalni vlhkost = 60% dne 25 v case 18:15 Maximalni tlak = 1019.0 hPa dne 25 v case 00:02 Minimalni tlak = 1012.0 hPa dne 25 v case 23:46 Maximalni rychlost vetru = 33.3 km/h dne 25 v case 12:59 Maximalni naraz vetru = 40.7 km/h od 045( NE) dne 25 v case 22:16 Maximalni teplotni index = 0.0C dne 00 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :25 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 26 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -3.1C Prumerna vlhkost = 62% Prumer rosneho bodu = -9.3C Prumnerny tlak = 1011.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 15.6 km/h Prumer narazu vetru = 19.9 km/h Prumer smeru vetru = 32 (NNE) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 26 v case 23:57 Maximalni teplota = 0.2C dne 26 v case 15:15 Minimalni teplota = -5.9C dne 26 v case 06:29 Maximalni vlhkost = 69% dne 26 v case 06:53 Minimalni vlhkost = 60% dne 26 v case 20:34 Maximalni tlak = 1013.0 hPa dne 26 v case 23:57 Minimalni tlak = 1010.0 hPa dne 26 v case 12:16 Maximalni rychlost vetru = 35.2 km/h dne 26 v case 14:35 Maximalni naraz vetru = 44.4 km/h od 068(ENE) dne 26 v case 13:43 Maximalni teplotni index = 0.2C dne 26 v case 15:15 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :26 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 27 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -3.5C Prumerna vlhkost = 81% Prumer rosneho bodu = -6.5C Prumnerny tlak = 1012.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 10.2 km/h Prumer narazu vetru = 12.8 km/h Prumer smeru vetru = 47 ( NE) Mesicni srazky = 14.9 mm Rocni srazky = 70.2 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 27 v case 23:57 Maximalni teplota = -2.0C dne 27 v case 12:43 Minimalni teplota = -4.8C dne 27 v case 07:23 Maximalni vlhkost = 100% dne 27 v case 23:57 Minimalni vlhkost = 48% dne 27 v case 16:01 Maximalni tlak = 1014.0 hPa dne 27 v case 23:16 Minimalni tlak = 1010.0 hPa dne 27 v case 09:01 Maximalni rychlost vetru = 25.9 km/h dne 26 v case 00:21 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 068(ENE) dne 27 v case 00:21 Maximalni teplotni index = 0.0C dne 00 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :27 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 28 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -0.6C Prumerna vlhkost = 86% Prumer rosneho bodu = -2.7C Prumnerny tlak = 1010.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 8.4 km/h Prumer narazu vetru = 10.3 km/h Prumer smeru vetru = 88 ( E ) Mesicni srazky = 15.9 mm Rocni srazky = 71.2 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 28 v case 13:15 Maximalni teplota = 2.7C dne 28 v case 16:34 Minimalni teplota = -3.6C dne 28 v case 00:28 Maximalni vlhkost = 100% dne 28 v case 08:28 Minimalni vlhkost = 66% dne 28 v case 16:54 Maximalni tlak = 1013.0 hPa dne 28 v case 00:46 Minimalni tlak = 1009.0 hPa dne 28 v case 23:50 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 28 v case 20:03 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 113(ESE) dne 28 v case 19:36 Maximalni teplotni index = 2.7C dne 28 v case 16:34 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :28 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 29 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 1.1C Prumerna vlhkost = 80% Prumer rosneho bodu = -2.2C Prumnerny tlak = 1006.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 10.3 km/h Prumer narazu vetru = 12.6 km/h Prumer smeru vetru = 231 ( SW) Mesicni srazky = 18.2 mm Rocni srazky = 73.5 mm Denni srazky = 2.3 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 29 v case 10:21 Maximalni teplota = 4.1C dne 29 v case 12:32 Minimalni teplota = -1.5C dne 29 v case 23:50 Maximalni vlhkost = 100% dne 29 v case 08:08 Minimalni vlhkost = 19% dne 29 v case 15:00 Maximalni tlak = 1009.0 hPa dne 29 v case 00:01 Minimalni tlak = 1005.0 hPa dne 29 v case 07:01 Maximalni rychlost vetru = 31.5 km/h dne 29 v case 12:13 Maximalni naraz vetru = 38.9 km/h od 248(WSW) dne 29 v case 12:16 Maximalni teplotni index = 4.1C dne 29 v case 12:32 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :29 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 30 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 1.5C Prumerna vlhkost = 74% Prumer rosneho bodu = -2.7C Prumnerny tlak = 1006.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 8.3 km/h Prumer narazu vetru = 10.4 km/h Prumer smeru vetru = 7 ( N ) Mesicni srazky = 18.2 mm Rocni srazky = 73.5 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 30 v case 23:50 Maximalni teplota = 6.8C dne 30 v case 12:43 Minimalni teplota = -2.0C dne 30 v case 00:56 Maximalni vlhkost = 88% dne 30 v case 03:59 Minimalni vlhkost = 60% dne 30 v case 16:54 Maximalni tlak = 1007.0 hPa dne 30 v case 23:50 Minimalni tlak = 1004.0 hPa dne 30 v case 17:30 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 30 v case 17:55 Maximalni naraz vetru = 25.9 km/h od 360( N ) dne 30 v case 17:54 Maximalni teplotni index = 6.8C dne 30 v case 12:43 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :30 :3 :2013
Prumery/Extremy za den : 31 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -0.4C Prumerna vlhkost = 82% Prumer rosneho bodu = -3.2C Prumnerny tlak = 1007.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.6 km/h Prumer narazu vetru = 17.5 km/h Prumer smeru vetru = 332 (NNW) Mesicni srazky = 18.2 mm Rocni srazky = 73.5 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 31 v case 23:50 Maximalni teplota = 1.4C dne 31 v case 14:17 Minimalni teplota = -1.7C dne 31 v case 23:50 Maximalni vlhkost = 96% dne 31 v case 22:24 Minimalni vlhkost = 65% dne 31 v case 17:52 Maximalni tlak = 1009.0 hPa dne 31 v case 23:44 Minimalni tlak = 1006.0 hPa dne 31 v case 14:14 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/h dne 31 v case 17:04 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 315( NW) dne 31 v case 15:59 Maximalni teplotni index = 1.4C dne 31 v case 14:17 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :31 :3 :2013
--------------------------------------------------------------------------------------------- Prumery/Extremy za mesic Brezen 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------- Prumerna teplota = -0.1C Prumerna vlhkost = 80% Prumer rosneho bodu = -3.4C Prumnerny tlak = 1010.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 10.6 km/h Prumer narazu vetru = 13.1 km/h Prumer smeru vetru = 17 (NNE) Mesicni srazky = 18.2 mm Rocni srazky = 73.5 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 19 v case 13:33 Maximalni teplota = 12.8C dne 10 v case 15:06 Minimalni teplota = -12.0C dne 16 v case 06:19 Maximalni vlhkost = 100% dne 29 v case 08:08 Minimalni vlhkost = 19% dne 29 v case 15:00 Maximalni tlak = 1026.0 hPa dne 04 v case 11:23 Minimalni tlak = 990.0 hPa dne 19 v case 03:48 Maximalni rychlost vetru = 35.2 kmh od 023(NNE) dne 26 v case 14:35 Maximalni naraz vetru = 44.4 km/h od 068(ENE) dne 26 v case 13:43 Maximalni teplotni index = 12.8C dne 10 v case 15:06 Frost days= 26 Ice days= 4 Very cold days= 2 ----------------------------------- Soucet srazek za den ----------------------------------- 02.1 mm dne 9 01.0 mm dne 11 01.3 mm dne 14 01.0 mm dne 15 01.0 mm dne 16 07.5 mm dne 19 01.0 mm dne 20 01.0 mm dne 28 02.3 mm dne 29