historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

nor

nor

nor

nor

nor

N/A

Bezen

Bezen

Bezen

Bezen

Bezen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Kvten

Kvten

Kvten

Kvten

Kvten

N/A

erven

erven

erven

erven

erven

N/A

ervenec

ervenec

ervenec

ervenec

ervenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Z

Z

Z

Z

Z

Z

jen

jen

jen

jen

jen

jen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic Listopad 2010
Prumery/Extremy za den : 01
------------------------------------------------------------

 Prumerna teplota = 7.2C
 Prumerna vlhkost = 91%
 Prumer rosneho bodu = 5.7C
 Prumnerny tlak = 1008.7 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 4.0 km/h
 Prumer narazu vetru = 5.1 km/h
 Prumer smeru vetru = 26 (NNE)
 Mesicni srazky = 0.0 mm
 Rocni srazky = 517.0 mm
 Denni srazky = 0.0 mm
 Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 01 v case 00:00
 Maximalni teplota = 13.7C dne 01 v case 14:15
 Minimalni teplota = 3.4C dne 01 v case 06:38
 Maximalni vlhkost = 100% dne 01 v case 23:43
 Minimalni vlhkost = 65% dne 01 v case 14:25
 Maximalni tlak = 1011.0 hPa dne 01 v case 23:48
 Minimalni tlak = 1006.0 hPa dne 01 v case 02:10
 Maximalni rychlost vetru = 11.1 km/h dne 01 v case 05:27
 Maximalni naraz vetru = 14.8 km/h od 068(ENE) dne 01 v case 00:46
 Maximalni teplotni index = 13.7C dne 01 v case 14:15
 

Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne  den :1  :11  :2010

Prumery/Extremy za den : 02 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 8.0C Prumerna vlhkost = 91% Prumer rosneho bodu = 6.5C Prumnerny tlak = 1013.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.7 km/h Prumer narazu vetru = 8.7 km/h Prumer smeru vetru = 239 (WSW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 517.0 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 02 v case 00:00 Maximalni teplota = 13.7C dne 02 v case 12:17 Minimalni teplota = 3.6C dne 02 v case 08:07 Maximalni vlhkost = 100% dne 02 v case 18:26 Minimalni vlhkost = 65% dne 02 v case 14:20 Maximalni tlak = 1017.0 hPa dne 02 v case 23:49 Minimalni tlak = 1010.0 hPa dne 02 v case 00:10 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 02 v case 23:20 Maximalni naraz vetru = 35.2 km/h od 248(WSW) dne 02 v case 23:19 Maximalni teplotni index = 13.7C dne 02 v case 12:17 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :2 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 03 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 9.7C Prumerna vlhkost = 80% Prumer rosneho bodu = 6.3C Prumnerny tlak = 1015.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.4 km/h Prumer narazu vetru = 18.9 km/h Prumer smeru vetru = 229 ( SW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 517.0 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 03 v case 00:00 Maximalni teplota = 13.2C dne 03 v case 15:04 Minimalni teplota = 4.4C dne 03 v case 05:37 Maximalni vlhkost = 100% dne 03 v case 06:02 Minimalni vlhkost = 62% dne 03 v case 14:48 Maximalni tlak = 1019.0 hPa dne 03 v case 23:49 Minimalni tlak = 1014.0 hPa dne 03 v case 15:50 Maximalni rychlost vetru = 38.9 km/h dne 03 v case 15:10 Maximalni naraz vetru = 51.8 km/h od 248(WSW) dne 03 v case 14:38 Maximalni teplotni index = 13.2C dne 03 v case 15:04 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :3 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 04 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 13.9C Prumerna vlhkost = 76% Prumer rosneho bodu = 9.7C Prumnerny tlak = 1019.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 19.9 km/h Prumer narazu vetru = 27.0 km/h Prumer smeru vetru = 233 ( SW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 517.0 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 04 v case 00:00 Maximalni teplota = 16.0C dne 04 v case 15:37 Minimalni teplota = 11.5C dne 04 v case 00:05 Maximalni vlhkost = 86% dne 04 v case 03:38 Minimalni vlhkost = 63% dne 04 v case 15:27 Maximalni tlak = 1022.0 hPa dne 04 v case 22:09 Minimalni tlak = 1018.0 hPa dne 04 v case 02:50 Maximalni rychlost vetru = 40.7 km/h dne 04 v case 15:31 Maximalni naraz vetru = 61.1 km/h od 248(WSW) dne 04 v case 15:29 Maximalni teplotni index = 16.0C dne 04 v case 15:37 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :4 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 05 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 14.2C Prumerna vlhkost = 65% Prumer rosneho bodu = 7.6C Prumnerny tlak = 1019.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 21.9 km/h Prumer narazu vetru = 29.6 km/h Prumer smeru vetru = 240 (WSW) Mesicni srazky = 0.0 mm Rocni srazky = 517.0 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 05 v case 00:00 Maximalni teplota = 16.3C dne 05 v case 14:06 Minimalni teplota = 12.6C dne 05 v case 22:51 Maximalni vlhkost = 79% dne 05 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 50% dne 05 v case 11:19 Maximalni tlak = 1021.0 hPa dne 05 v case 19:49 Minimalni tlak = 1018.0 hPa dne 05 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 44.4 km/h dne 05 v case 12:24 Maximalni naraz vetru = 57.4 km/h od 248(WSW) dne 05 v case 11:52 Maximalni teplotni index = 16.3C dne 05 v case 14:06 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :5 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 06 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 10.8C Prumerna vlhkost = 82% Prumer rosneho bodu = 7.7C Prumnerny tlak = 1011.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 13.8 km/h Prumer narazu vetru = 18.4 km/h Prumer smeru vetru = 234 ( SW) Mesicni srazky = 4.1 mm Rocni srazky = 521.1 mm Denni srazky = 4.1 mm Maximum srazek za minutu = 1.1 mm dne 06 v case 15:37 Maximalni teplota = 13.0C dne 06 v case 13:21 Minimalni teplota = 7.2C dne 06 v case 23:50 Maximalni vlhkost = 100% dne 06 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 67% dne 06 v case 14:01 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 06 v case 00:09 Minimalni tlak = 1009.0 hPa dne 06 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 29.6 km/h dne 06 v case 14:38 Maximalni naraz vetru = 42.6 km/h od 248(WSW) dne 06 v case 13:52 Maximalni teplotni index = 13.0C dne 06 v case 13:21 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :6 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 07 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 5.9C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 5.9C Prumnerny tlak = 1001.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 7.9 km/h Prumer narazu vetru = 9.9 km/h Prumer smeru vetru = 19 (NNE) Mesicni srazky = 16.9 mm Rocni srazky = 533.9 mm Denni srazky = 12.8 mm Maximum srazek za minutu = 1.2 mm dne 07 v case 10:19 Maximalni teplota = 7.3C dne 07 v case 00:03 Minimalni teplota = 4.2C dne 07 v case 00:00 Maximalni vlhkost = 100% dne 07 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 98% dne 07 v case 05:02 Maximalni tlak = 1009.0 hPa dne 07 v case 02:22 Minimalni tlak = 995.0 hPa dne 07 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 07 v case 15:39 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h od 293(WNW) dne 07 v case 15:39 Maximalni teplotni index = 7.3C dne 07 v case 00:03 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :7 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 08 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 4.0C Prumerna vlhkost = 97% Prumer rosneho bodu = 3.5C Prumnerny tlak = 987.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.8 km/h Prumer narazu vetru = 8.7 km/h Prumer smeru vetru = 276 ( W ) Mesicni srazky = 18.0 mm Rocni srazky = 535.0 mm Denni srazky = 1.1 mm Maximum srazek za minutu = 1.1 mm dne 08 v case 04:11 Maximalni teplota = 5.6C dne 08 v case 14:07 Minimalni teplota = 2.9C dne 08 v case 00:00 Maximalni vlhkost = 100% dne 08 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 80% dne 08 v case 12:03 Maximalni tlak = 995.0 hPa dne 08 v case 01:22 Minimalni tlak = 981.0 hPa dne 08 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/h dne 08 v case 11:47 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h od 248(WSW) dne 08 v case 11:47 Maximalni teplotni index = 5.6C dne 08 v case 14:07 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :8 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 09 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 4.2C Prumerna vlhkost = 93% Prumer rosneho bodu = 3.1C Prumnerny tlak = 983.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.2 km/h Prumer narazu vetru = 6.6 km/h Prumer smeru vetru = 110 (ESE) Mesicni srazky = 19.0 mm Rocni srazky = 536.0 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 09 v case 09:22 Maximalni teplota = 9.6C dne 09 v case 12:43 Minimalni teplota = 0.5C dne 09 v case 07:53 Maximalni vlhkost = 100% dne 09 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 69% dne 09 v case 13:19 Maximalni tlak = 985.0 hPa dne 09 v case 00:00 Minimalni tlak = 981.0 hPa dne 09 v case 06:09 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/h dne 09 v case 10:26 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 158(SSE) dne 09 v case 10:25 Maximalni teplotni index = 9.6C dne 09 v case 12:43 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :9 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 10 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.8C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 3.8C Prumnerny tlak = 991.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.3 km/h Prumer narazu vetru = 6.8 km/h Prumer smeru vetru = 198 (SSW) Mesicni srazky = 19.0 mm Rocni srazky = 536.0 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 10 v case 00:00 Maximalni teplota = 6.2C dne 10 v case 13:30 Minimalni teplota = 1.4C dne 10 v case 00:07 Maximalni vlhkost = 100% dne 10 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 98% dne 10 v case 05:02 Maximalni tlak = 1001.0 hPa dne 10 v case 00:00 Minimalni tlak = 985.0 hPa dne 10 v case 01:48 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 10 v case 15:05 Maximalni naraz vetru = 16.7 km/h od 248(WSW) dne 10 v case 01:24 Maximalni teplotni index = 6.2C dne 10 v case 13:30 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :10 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 11 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 4.9C Prumerna vlhkost = 77% Prumer rosneho bodu = 1.0C Prumnerny tlak = 1005.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 15.5 km/h Prumer narazu vetru = 20.1 km/h Prumer smeru vetru = 210 (SSW) Mesicni srazky = 19.0 mm Rocni srazky = 536.0 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 11 v case 00:00 Maximalni teplota = 7.9C dne 11 v case 14:37 Minimalni teplota = 2.8C dne 11 v case 07:24 Maximalni vlhkost = 100% dne 11 v case 04:24 Minimalni vlhkost = 51% dne 11 v case 14:49 Maximalni tlak = 1011.0 hPa dne 11 v case 11:24 Minimalni tlak = 997.0 hPa dne 11 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 35.2 km/h dne 11 v case 23:40 Maximalni naraz vetru = 55.5 km/h od 180( S ) dne 11 v case 23:18 Maximalni teplotni index = 7.9C dne 11 v case 14:37 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :11 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 12 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 8.6C Prumerna vlhkost = 82% Prumer rosneho bodu = 5.6C Prumnerny tlak = 997.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 19.3 km/h Prumer narazu vetru = 26.0 km/h Prumer smeru vetru = 226 ( SW) Mesicni srazky = 24.4 mm Rocni srazky = 541.4 mm Denni srazky = 5.4 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 12 v case 04:41 Maximalni teplota = 11.8C dne 12 v case 14:07 Minimalni teplota = 4.6C dne 12 v case 00:17 Maximalni vlhkost = 99% dne 12 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 50% dne 12 v case 14:09 Maximalni tlak = 1001.0 hPa dne 12 v case 16:21 Minimalni tlak = 993.0 hPa dne 12 v case 06:20 Maximalni rychlost vetru = 42.6 km/h dne 12 v case 13:13 Maximalni naraz vetru = 59.2 km/h od 248(WSW) dne 12 v case 11:38 Maximalni teplotni index = 11.8C dne 12 v case 14:07 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :12 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 13 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 13.9C Prumerna vlhkost = 72% Prumer rosneho bodu = 8.7C Prumnerny tlak = 1001.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 19.3 km/h Prumer narazu vetru = 26.3 km/h Prumer smeru vetru = 224 ( SW) Mesicni srazky = 24.4 mm Rocni srazky = 541.4 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 13 v case 00:00 Maximalni teplota = 17.2C dne 13 v case 14:47 Minimalni teplota = 10.0C dne 13 v case 00:04 Maximalni vlhkost = 100% dne 13 v case 01:24 Minimalni vlhkost = 52% dne 13 v case 14:52 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 13 v case 00:00 Minimalni tlak = 998.0 hPa dne 13 v case 05:41 Maximalni rychlost vetru = 40.7 km/h dne 13 v case 08:20 Maximalni naraz vetru = 59.2 km/h od 248(WSW) dne 13 v case 09:04 Maximalni teplotni index = 17.2C dne 13 v case 14:47 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :13 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 14 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 12.9C Prumerna vlhkost = 69% Prumer rosneho bodu = 6.8C Prumnerny tlak = 1004.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 8.9 km/h Prumer narazu vetru = 11.2 km/h Prumer smeru vetru = 171 ( S ) Mesicni srazky = 24.4 mm Rocni srazky = 541.4 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 14 v case 00:00 Maximalni teplota = 21.4C dne 14 v case 14:43 Minimalni teplota = 8.0C dne 14 v case 00:00 Maximalni vlhkost = 92% dne 14 v case 07:35 Minimalni vlhkost = 36% dne 14 v case 15:02 Maximalni tlak = 1008.0 hPa dne 14 v case 00:00 Minimalni tlak = 1003.0 hPa dne 14 v case 16:07 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 14 v case 13:11 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 180( S ) dne 14 v case 13:08 Maximalni teplotni index = 26.2C dne 14 v case 11:47 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :14 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 15 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 7.6C Prumerna vlhkost = 97% Prumer rosneho bodu = 7.2C Prumnerny tlak = 1010.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.9 km/h Prumer narazu vetru = 7.5 km/h Prumer smeru vetru = 13 (NNE) Mesicni srazky = 24.4 mm Rocni srazky = 541.4 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 15 v case 00:00 Maximalni teplota = 12.4C dne 15 v case 11:23 Minimalni teplota = 4.6C dne 15 v case 07:26 Maximalni vlhkost = 100% dne 15 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 77% dne 15 v case 11:24 Maximalni tlak = 1012.0 hPa dne 15 v case 16:06 Minimalni tlak = 1008.0 hPa dne 15 v case 04:06 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 15 v case 23:53 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 338(NNW) dne 15 v case 23:51 Maximalni teplotni index = 12.4C dne 15 v case 11:23 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :15 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 16 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 5.9C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 5.9C Prumnerny tlak = 1012.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 12.5 km/h Prumer narazu vetru = 15.9 km/h Prumer smeru vetru = 340 (NNW) Mesicni srazky = 28.7 mm Rocni srazky = 545.7 mm Denni srazky = 4.3 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 16 v case 17:30 Maximalni teplota = 8.0C dne 16 v case 00:00 Minimalni teplota = 4.9C dne 16 v case 00:00 Maximalni vlhkost = 100% dne 16 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 98% dne 16 v case 05:02 Maximalni tlak = 1015.0 hPa dne 16 v case 21:47 Minimalni tlak = 1011.0 hPa dne 16 v case 06:20 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 15 v case 00:48 Maximalni naraz vetru = 29.6 km/h od 360( N ) dne 16 v case 00:36 Maximalni teplotni index = 8.0C dne 16 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :16 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 17 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 4.9C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 4.9C Prumnerny tlak = 1010.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.9 km/h Prumer narazu vetru = 7.4 km/h Prumer smeru vetru = 345 (NNW) Mesicni srazky = 29.7 mm Rocni srazky = 546.7 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 17 v case 08:31 Maximalni teplota = 5.7C dne 17 v case 14:11 Minimalni teplota = 4.2C dne 17 v case 07:30 Maximalni vlhkost = 100% dne 17 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 98% dne 17 v case 06:02 Maximalni tlak = 1014.0 hPa dne 17 v case 01:47 Minimalni tlak = 1007.0 hPa dne 17 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 9.3 km/h dne 17 v case 18:43 Maximalni naraz vetru = 13.0 km/h od 00( N ) dne 17 v case 17:28 Maximalni teplotni index = 5.7C dne 17 v case 14:11 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :17 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 18 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 5.3C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 5.3C Prumnerny tlak = 1008.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.9 km/h Prumer narazu vetru = 7.6 km/h Prumer smeru vetru = 258 (WSW) Mesicni srazky = 32.8 mm Rocni srazky = 549.8 mm Denni srazky = 3.1 mm Maximum srazek za minutu = 1.1 mm dne 18 v case 10:37 Maximalni teplota = 6.5C dne 18 v case 12:20 Minimalni teplota = 3.2C dne 18 v case 20:45 Maximalni vlhkost = 100% dne 18 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 96% dne 18 v case 22:35 Maximalni tlak = 1013.0 hPa dne 18 v case 00:00 Minimalni tlak = 1006.0 hPa dne 18 v case 14:46 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 18 v case 19:06 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h od 248(WSW) dne 18 v case 16:09 Maximalni teplotni index = 6.5C dne 18 v case 12:20 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :18 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 19 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.0C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 3.0C Prumnerny tlak = 1015.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.9 km/h Prumer narazu vetru = 4.9 km/h Prumer smeru vetru = 212 (SSW) Mesicni srazky = 32.8 mm Rocni srazky = 549.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 19 v case 00:00 Maximalni teplota = 5.4C dne 19 v case 13:01 Minimalni teplota = 0.3C dne 19 v case 08:05 Maximalni vlhkost = 100% dne 19 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 93% dne 19 v case 13:46 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 19 v case 22:44 Minimalni tlak = 1013.0 hPa dne 19 v case 02:45 Maximalni rychlost vetru = 11.1 km/h dne 18 v case 00:21 Maximalni naraz vetru = 16.7 km/h od 248(WSW) dne 19 v case 00:16 Maximalni teplotni index = 5.4C dne 19 v case 13:01 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :19 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 20 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 3.9C Prumerna vlhkost = 97% Prumer rosneho bodu = 3.5C Prumnerny tlak = 1016.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.1 km/h Prumer narazu vetru = 5.1 km/h Prumer smeru vetru = 146 (SSE) Mesicni srazky = 33.8 mm Rocni srazky = 550.8 mm Denni srazky = 1.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 20 v case 21:26 Maximalni teplota = 7.5C dne 20 v case 13:10 Minimalni teplota = 0.8C dne 20 v case 20:26 Maximalni vlhkost = 100% dne 20 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 82% dne 20 v case 13:03 Maximalni tlak = 1017.0 hPa dne 20 v case 13:19 Minimalni tlak = 1014.0 hPa dne 20 v case 20:08 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 20 v case 21:30 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 135( SE) dne 20 v case 21:28 Maximalni teplotni index = 7.5C dne 20 v case 13:10 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :20 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 21 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 2.9C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 2.9C Prumnerny tlak = 1009.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.3 km/h Prumer narazu vetru = 11.3 km/h Prumer smeru vetru = 58 (ENE) Mesicni srazky = 33.8 mm Rocni srazky = 550.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 21 v case 00:00 Maximalni teplota = 5.6C dne 21 v case 00:00 Minimalni teplota = 0.7C dne 21 v case 02:37 Maximalni vlhkost = 100% dne 21 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 98% dne 21 v case 06:02 Maximalni tlak = 1015.0 hPa dne 21 v case 00:19 Minimalni tlak = 1004.0 hPa dne 21 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 21 v case 22:46 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 068(ENE) dne 21 v case 22:46 Maximalni teplotni index = 5.6C dne 21 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :21 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 22 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 6.1C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = 6.1C Prumnerny tlak = 996.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.9 km/h Prumer narazu vetru = 12.7 km/h Prumer smeru vetru = 93 ( E ) Mesicni srazky = 42.5 mm Rocni srazky = 559.5 mm Denni srazky = 8.7 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 22 v case 10:35 Maximalni teplota = 8.2C dne 22 v case 14:03 Minimalni teplota = 2.7C dne 22 v case 00:00 Maximalni vlhkost = 100% dne 22 v case 22:28 Minimalni vlhkost = 97% dne 22 v case 00:00 Maximalni tlak = 1004.0 hPa dne 22 v case 00:43 Minimalni tlak = 994.0 hPa dne 22 v case 22:29 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/h dne 22 v case 22:29 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h od 248(WSW) dne 22 v case 16:07 Maximalni teplotni index = 8.2C dne 22 v case 14:03 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :22 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 23 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 1.8C Prumerna vlhkost = 97% Prumer rosneho bodu = 1.3C Prumnerny tlak = 997.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.1 km/h Prumer narazu vetru = 18.6 km/h Prumer smeru vetru = 239 (WSW) Mesicni srazky = 44.6 mm Rocni srazky = 561.6 mm Denni srazky = 2.1 mm Maximum srazek za minutu = 1.1 mm dne 23 v case 08:03 Maximalni teplota = 16.7C dne 23 v case 05:02 Minimalni teplota = 0.8C dne 23 v case 09:09 Maximalni vlhkost = 100% dne 23 v case 13:11 Minimalni vlhkost = 49% dne 23 v case 05:02 Maximalni tlak = 1015.0 hPa dne 23 v case 05:02 Minimalni tlak = 994.0 hPa dne 23 v case 03:16 Maximalni rychlost vetru = 27.8 km/h dne 23 v case 00:00 Maximalni naraz vetru = 40.7 km/h od 225( SW) dne 23 v case 00:00 Maximalni teplotni index = 16.7C dne 23 v case 05:02 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :23 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 24 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 1.5C Prumerna vlhkost = 92% Prumer rosneho bodu = 0.3C Prumnerny tlak = 1001.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.8 km/h Prumer narazu vetru = 18.8 km/h Prumer smeru vetru = 256 (WSW) Mesicni srazky = 46.6 mm Rocni srazky = 563.6 mm Denni srazky = 2.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.0 mm dne 24 v case 11:02 Maximalni teplota = 2.7C dne 24 v case 14:42 Minimalni teplota = -0.2C dne 24 v case 23:10 Maximalni vlhkost = 100% dne 24 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 74% dne 24 v case 15:27 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 24 v case 23:17 Minimalni tlak = 998.0 hPa dne 24 v case 06:32 Maximalni rychlost vetru = 31.5 km/h dne 24 v case 12:25 Maximalni naraz vetru = 46.3 km/h od 248(WSW) dne 24 v case 03:02 Maximalni teplotni index = 2.7C dne 24 v case 14:42 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :24 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 25 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -0.0C Prumerna vlhkost = 96% Prumer rosneho bodu = -0.7C Prumnerny tlak = 1004.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.8 km/h Prumer narazu vetru = 6.9 km/h Prumer smeru vetru = 191 ( S ) Mesicni srazky = 46.6 mm Rocni srazky = 563.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 25 v case 00:00 Maximalni teplota = 2.7C dne 25 v case 12:30 Minimalni teplota = -3.0C dne 25 v case 06:44 Maximalni vlhkost = 100% dne 25 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 79% dne 25 v case 14:21 Maximalni tlak = 1006.0 hPa dne 25 v case 13:17 Minimalni tlak = 1001.0 hPa dne 25 v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 25 v case 13:03 Maximalni naraz vetru = 14.8 km/h od 248(WSW) dne 25 v case 12:18 Maximalni teplotni index = 2.7C dne 25 v case 12:30 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :25 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 26 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -0.8C Prumerna vlhkost = 100% Prumer rosneho bodu = -0.8C Prumnerny tlak = 1000.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.3 km/h Prumer narazu vetru = 8.2 km/h Prumer smeru vetru = 336 (NNW) Mesicni srazky = 46.6 mm Rocni srazky = 563.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 26 v case 00:00 Maximalni teplota = 1.0C dne 26 v case 11:18 Minimalni teplota = -1.9C dne 26 v case 08:28 Maximalni vlhkost = 100% dne 26 v case 00:00 Minimalni vlhkost = 97% dne 26 v case 12:50 Maximalni tlak = 1003.0 hPa dne 26 v case 00:00 Minimalni tlak = 999.0 hPa dne 26 v case 07:17 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 26 v case 19:12 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 293(WNW) dne 26 v case 19:13 Maximalni teplotni index = 1.0C dne 26 v case 11:18 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :26 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 27 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -3.9C Prumerna vlhkost = 91% Prumer rosneho bodu = -5.3C Prumnerny tlak = 1006.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.1 km/h Prumer narazu vetru = 4.0 km/h Prumer smeru vetru = 338 (NNW) Mesicni srazky = 46.6 mm Rocni srazky = 563.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 27 v case 00:00 Maximalni teplota = 1.9C dne 27 v case 12:33 Minimalni teplota = -8.1C dne 27 v case 23:47 Maximalni vlhkost = 100% dne 27 v case 10:10 Minimalni vlhkost = 63% dne 27 v case 14:07 Maximalni tlak = 1008.0 hPa dne 27 v case 00:00 Minimalni tlak = 1003.0 hPa dne 27 v case 01:04 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/h dne 27 v case 01:12 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 315( NW) dne 27 v case 01:13 Maximalni teplotni index = 1.9C dne 27 v case 12:33 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :27 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 28 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -4.3C Prumerna vlhkost = 99% Prumer rosneho bodu = -4.4C Prumnerny tlak = 1007.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.2 km/h Prumer narazu vetru = 8.1 km/h Prumer smeru vetru = 46 ( NE) Mesicni srazky = 52.0 mm Rocni srazky = 569.0 mm Denni srazky = 5.4 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 28 v case 18:22 Maximalni teplota = -0.6C dne 28 v case 23:50 Minimalni teplota = -8.8C dne 28 v case 07:04 Maximalni vlhkost = 100% dne 28 v case 23:50 Minimalni vlhkost = 91% dne 28 v case 13:21 Maximalni tlak = 1010.0 hPa dne 28 v case 13:04 Minimalni tlak = 1003.0 hPa dne 28 v case 23:50 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/h dne 28 v case 23:49 Maximalni naraz vetru = 138.8 km/h od 113(ESE) dne 28 v case 12:07 Maximalni teplotni index = 0.0C dne 00 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :28 :11 :2010
Prumery/Extremy za den : 29 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = -2.0C Prumerna vlhkost = 98% Prumer rosneho bodu = -2.3C Prumnerny tlak = 1003.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.0 km/h Prumer narazu vetru = 17.8 km/h Prumer smeru vetru = 352 ( N ) Mesicni srazky = 60.5 mm Rocni srazky = 577.5 mm Denni srazky = 8.5 mm Maximum srazek za minutu = 1.2 mm dne 29 v case 06:27 Maximalni teplota = -0.1C dne 29 v case 12:37 Minimalni teplota = -5.5C dne 29 v case 23:29 Maximalni vlhkost = 100% dne 29 v case 23:50 Minimalni vlhkost = 89% dne 29 v case 13:19 Maximalni tlak = 1011.0 hPa dne 29 v case 23:50 Minimalni tlak = 998.0 hPa dne 29 v case 06:29 Maximalni rychlost vetru = 27.8 km/h dne 29 v case 09:45 Maximalni naraz vetru = 37.0 km/h od 338(NNW) dne 29 v case 06:14 Maximalni teplotni index = 0.0C dne 00 v case 00:00 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :29 :11 :2010
--------------------------------------------------------------------------------------------- Prumery/Extremy za mesic Listopad 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------- Prumerna teplota = 5.1C Prumerna vlhkost = 91% Prumer rosneho bodu = 3.5C Prumnerny tlak = 1005.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.9 km/h Prumer narazu vetru = 12.9 km/h Prumer smeru vetru = 244 (WSW) Mesicni srazky = 61.5 mm Rocni srazky = 578.5 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 16 v case 17:30 Maximalni teplota = 21.4C dne 14 v case 14:43 Minimalni teplota = -8.8C dne 28 v case 07:04 Maximalni vlhkost = 100% dne 30 v case 09:41 Minimalni vlhkost = 36% dne 14 v case 15:02 Maximalni tlak = 1022.0 hPa dne 04 v case 22:09 Minimalni tlak = 981.0 hPa dne 09 v case 06:09 Maximalni rychlost vetru = 44.4 kmh od 248(WSW) dne 05 v case 12:24 Maximalni naraz vetru = 138.8 km/h od 113(ESE) dne 28 v case 12:07 Maximalni teplotni index = 26.2C dne 14 v case 11:47 Frost days= 7 Ice days= 2 ----------------------------------- Soucet srazek za den ----------------------------------- 04.1 mm dne 6 12.8 mm dne 7 01.1 mm dne 8 01.0 mm dne 9 05.4 mm dne 12 04.3 mm dne 16 01.0 mm dne 17 03.1 mm dne 18 01.0 mm dne 20 08.7 mm dne 22 02.1 mm dne 23 02.0 mm dne 24 05.4 mm dne 28 08.5 mm dne 29 01.0 mm dne 30