historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic Zari 2008
Prumery/Extremy za den : 01
------------------------------------------------------------

 Prumerna teplota = 17.0 °C
 Prumerna vlhkost = 69 %
 Prumer rosneho bodu = 11.2 °C
 Prumnerny tlak = 1013.3 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 2.9 km/h
 Prumer narazu vetru = 6.3 km/h
 Prumer smeru vetru = 228 ° ( SW)
 Mesicni srazky = 0.3 mm
 Rocni srazky = 44.1 mm
 Denni srazky = 0.3 mm
 Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 01v case 14:16
 Maximalni teplota = 22.6 °Cdne 01v case 11:34
 Minimalni teplota = 9.3 °Cdne 01v case 06:36
 Maximalni vlhkost = 85 %dne 01v case 00:00
 Minimalni vlhkost = 50 %dne 01v case 11:34
 Maximalni tlak = 1014.4  hPadne 00v case 00:52
 Minimalni tlak = 1000.1  hPadne 01v case 07:19
 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/hdne 01v case 11:38
 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h od 270 °( W ) dne 01v case 11:44
 Maximalni teplotni index = 25.2 °Cdne 01v case 08:24
 

Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne   :1  :9  :2008

Prumery/Extremy za den : 02 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 19.6 °C Prumerna vlhkost = 71 % Prumer rosneho bodu = 13.7 °C Prumnerny tlak = 1011.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 2.8 km/h Prumer narazu vetru = 6.3 km/h Prumer smeru vetru = 217 ° ( SW) Mesicni srazky = 0.3 mm Rocni srazky = 44.1 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 03v case 00:00 Maximalni teplota = 27.8 °Cdne 02v case 17:13 Minimalni teplota = 14.5 °Cdne 01v case 00:26 Maximalni vlhkost = 91 %dne 02v case 06:41 Minimalni vlhkost = 44 %dne 02v case 18:09 Maximalni tlak = 1014.3 hPadne 01v case 00:11 Minimalni tlak = 1000.8 hPadne 02v case 07:24 Maximalni rychlost vetru = 11.1 km/hdne 02v case 14:22 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 180 °( S ) dne 02v case 15:03 Maximalni teplotni index = 27.8 °Cdne 02v case 17:13 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :2 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 03 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 21.6 °C Prumerna vlhkost = 60 % Prumer rosneho bodu = 12.7 °C Prumnerny tlak = 1005.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.4 km/h Prumer narazu vetru = 12.1 km/h Prumer smeru vetru = 206 ° (SSW) Mesicni srazky = 0.6 mm Rocni srazky = 44.4 mm Denni srazky = 0.3 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 03v case 23:27 Maximalni teplota = 29.4 °Cdne 03v case 17:44 Minimalni teplota = 12.5 °Cdne 02v case 06:17 Maximalni vlhkost = 89 %dne 03v case 06:29 Minimalni vlhkost = 35 %dne 03v case 17:59 Maximalni tlak = 1007.8 hPadne 03v case 10:08 Minimalni tlak = 1001.0 hPadne 03v case 21:31 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/hdne 03v case 23:18 Maximalni naraz vetru = 37.0 km/h od 315 °( NW) dne 03v case 23:02 Maximalni teplotni index = 28.7 °Cdne 03v case 17:44 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :3 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 04 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.7 °C Prumerna vlhkost = 79 % Prumer rosneho bodu = 14.0 °C Prumnerny tlak = 1006.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.4 km/h Prumer narazu vetru = 10.8 km/h Prumer smeru vetru = 199 ° (SSW) Mesicni srazky = 1.8 mm Rocni srazky = 45.6 mm Denni srazky = 1.2 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 04v case 00:36 Maximalni teplota = 23.1 °Cdne 04v case 17:18 Minimalni teplota = 14.9 °Cdne 03v case 07:21 Maximalni vlhkost = 87 %dne 04v case 00:00 Minimalni vlhkost = 60 %dne 04v case 17:22 Maximalni tlak = 1007.6 hPadne 04v case 23:03 Minimalni tlak = 1004.1 hPadne 04v case 01:27 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/hdne 04v case 02:54 Maximalni naraz vetru = 24.1 km/h od 270 °( W ) dne 04v case 03:21 Maximalni teplotni index = 24.8 °Cdne 04v case 17:20 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :4 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 05 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 19.6 °C Prumerna vlhkost = 75 % Prumer rosneho bodu = 14.6 °C Prumnerny tlak = 1006.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 2.1 km/h Prumer narazu vetru = 4.6 km/h Prumer smeru vetru = 143 ° ( SE) Mesicni srazky = 2.4 mm Rocni srazky = 46.2 mm Denni srazky = 0.6 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 05v case 11:23 Maximalni teplota = 27.6 °Cdne 05v case 18:23 Minimalni teplota = 13.9 °Cdne 04v case 04:29 Maximalni vlhkost = 90 %dne 05v case 08:38 Minimalni vlhkost = 46 %dne 05v case 18:29 Maximalni tlak = 1008.0 hPadne 05v case 11:23 Minimalni tlak = 1004.8 hPadne 05v case 00:00 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/hdne 05v case 15:51 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 135 °( SE) dne 05v case 15:52 Maximalni teplotni index = 27.7 °Cdne 05v case 18:23 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :5 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 06 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 23.4 °C Prumerna vlhkost = 60 % Prumer rosneho bodu = 14.8 °C Prumnerny tlak = 1004.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 1.9 km/h Prumer narazu vetru = 4.7 km/h Prumer smeru vetru = 107 ° (ESE) Mesicni srazky = 18.0 mm Rocni srazky = 61.8 mm Denni srazky = 15.6 mm Maximum srazek za minutu = 9.3 mmdne 06v case 13:19 Maximalni teplota = 34.8 °Cdne 06v case 15:01 Minimalni teplota = 16.0 °Cdne 05v case 01:41 Maximalni vlhkost = 81 %dne 06v case 02:11 Minimalni vlhkost = 31 %dne 06v case 14:51 Maximalni tlak = 1005.6 hPadne 06v case 11:41 Minimalni tlak = 1003.4 hPadne 06v case 18:50 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/hdne 06v case 03:47 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 225 °( SW) dne 06v case 03:43 Maximalni teplotni index = 35.8 °Cdne 06v case 15:01 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :6 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 07 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.1 °C Prumerna vlhkost = 72 % Prumer rosneho bodu = 12.8 °C Prumnerny tlak = 1010.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 1.3 km/h Prumer narazu vetru = 3.9 km/h Prumer smeru vetru = 229 ° ( SW) Mesicni srazky = 18.0 mm Rocni srazky = 61.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 08v case 00:00 Maximalni teplota = 33.3 °Cdne 07v case 11:37 Minimalni teplota = 13.3 °Cdne 07v case 00:00 Maximalni vlhkost = 86 %dne 07v case 00:00 Minimalni vlhkost = 29 %dne 07v case 11:38 Maximalni tlak = 1013.8 hPadne 07v case 21:20 Minimalni tlak = 1000.4 hPadne 07v case 19:44 Maximalni rychlost vetru = 7.4 km/hdne 07v case 08:32 Maximalni naraz vetru = 14.8 km/h od 225 °( SW) dne 07v case 09:48 Maximalni teplotni index = 32.2 °Cdne 07v case 11:37 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :7 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 08 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.7 °C Prumerna vlhkost = 66 % Prumer rosneho bodu = 10.8 °C Prumnerny tlak = 1015.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 1.4 km/h Prumer narazu vetru = 3.8 km/h Prumer smeru vetru = 270 ° ( W ) Mesicni srazky = 18.0 mm Rocni srazky = 61.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 09v case 00:00 Maximalni teplota = 25.0 °Cdne 08v case 16:12 Minimalni teplota = 10.6 °Cdne 07v case 06:13 Maximalni vlhkost = 89 %dne 08v case 08:09 Minimalni vlhkost = 41 %dne 08v case 16:12 Maximalni tlak = 1018.5 hPadne 08v case 00:00 Minimalni tlak = 1002.7 hPadne 08v case 09:07 Maximalni rychlost vetru = 9.3 km/hdne 08v case 15:01 Maximalni naraz vetru = 16.6 km/h od 248 °(WSW) dne 08v case 15:02 Maximalni teplotni index = 25.7 °Cdne 08v case 16:12 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :8 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 09 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 22.1 °C Prumerna vlhkost = 48 % Prumer rosneho bodu = 9.9 °C Prumnerny tlak = 1015.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 0.7 km/h Prumer narazu vetru = 1.8 km/h Prumer smeru vetru = 173 ° ( S ) Mesicni srazky = 21.6 mm Rocni srazky = 65.4 mm Denni srazky = 3.6 mm Maximum srazek za minutu = 1.2 mmdne 09v case 19:41 Maximalni teplota = 31.5 °Cdne 09v case 15:46 Minimalni teplota = 12.4 °Cdne 09v case 00:00 Maximalni vlhkost = 71 %dne 09v case 00:00 Minimalni vlhkost = 26 %dne 09v case 17:11 Maximalni tlak = 1020.0 hPadne 09v case 09:33 Minimalni tlak = 999.7 hPadne 09v case 14:21 Maximalni rychlost vetru = 7.4 km/hdne 09v case 20:47 Maximalni naraz vetru = 11.1 km/h od 068 °(ENE) dne 09v case 20:48 Maximalni teplotni index = 30.2 °Cdne 09v case 15:46 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :9 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 10 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 18.1 °C Prumerna vlhkost = 64 % Prumer rosneho bodu = 10.6 °C Prumnerny tlak = 1010.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.8 km/h Prumer narazu vetru = 9.1 km/h Prumer smeru vetru = 223 ° ( SW) Mesicni srazky = 25.5 mm Rocni srazky = 69.3 mm Denni srazky = 3.9 mm Maximum srazek za minutu = 1.5 mmdne 10v case 18:37 Maximalni teplota = 27.6 °Cdne 10v case 13:41 Minimalni teplota = -10.5 °Cdne 09v case 05:34 Maximalni vlhkost = 82 %dne 10v case 07:11 Minimalni vlhkost = 29 %dne 10v case 13:51 Maximalni tlak = 1011.1 hPadne 10v case 08:36 Minimalni tlak = 1009.6 hPadne 10v case 13:52 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/hdne 10v case 13:47 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 225 °( SW) dne 10v case 14:43 Maximalni teplotni index = 26.9 °Cdne 10v case 13:41 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :10 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 11 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 20.8 °C Prumerna vlhkost = 66 % Prumer rosneho bodu = 13.9 °C Prumnerny tlak = 1007.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.9 km/h Prumer narazu vetru = 8.4 km/h Prumer smeru vetru = 52 ° ( NE) Mesicni srazky = 25.5 mm Rocni srazky = 69.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 12v case 00:00 Maximalni teplota = 26.6 °Cdne 11v case 15:01 Minimalni teplota = 15.7 °Cdne 10v case 06:48 Maximalni vlhkost = 88 %dne 11v case 07:11 Minimalni vlhkost = 43 %dne 11v case 17:01 Maximalni tlak = 1010.4 hPadne 10v case 00:32 Minimalni tlak = 1005.3 hPadne 11v case 19:41 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/hdne 11v case 18:01 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 045 °( NE) dne 11v case 20:21 Maximalni teplotni index = 26.9 °Cdne 11v case 13:41 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :11 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 12 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 17.3 °C Prumerna vlhkost = 67 % Prumer rosneho bodu = 10.9 °C Prumnerny tlak = 1005.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.7 km/h Prumer narazu vetru = 15.2 km/h Prumer smeru vetru = 47 ° ( NE) Mesicni srazky = 25.5 mm Rocni srazky = 69.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 13v case 00:00 Maximalni teplota = 22.7 °Cdne 12v case 15:19 Minimalni teplota = 13.6 °Cdne 11v case 06:40 Maximalni vlhkost = 82 %dne 12v case 23:06 Minimalni vlhkost = 44 %dne 12v case 16:02 Maximalni tlak = 1008.0 hPadne 12v case 23:50 Minimalni tlak = 1004.1 hPadne 12v case 17:14 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/hdne 12v case 00:00 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 045 °( NE) dne 12v case 19:25 Maximalni teplotni index = 25.1 °Cdne 12v case 15:19 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :12 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 13 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 12.2 °C Prumerna vlhkost = 57 % Prumer rosneho bodu = 3.5 °C Prumnerny tlak = 1010.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 15.6 km/h Prumer narazu vetru = 23.8 km/h Prumer smeru vetru = 76 ° (ENE) Mesicni srazky = 25.5 mm Rocni srazky = 69.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 14v case 00:00 Maximalni teplota = 15.7 °Cdne 13v case 16:37 Minimalni teplota = 7.6 °Cdne 13v case 00:00 Maximalni vlhkost = 84 %dne 13v case 02:11 Minimalni vlhkost = 34 %dne 13v case 14:38 Maximalni tlak = 1012.5 hPadne 13v case 00:00 Minimalni tlak = 1007.9 hPadne 12v case 00:01 Maximalni rychlost vetru = 29.6 km/hdne 13v case 13:11 Maximalni naraz vetru = 37.0 km/h od 090 °( E ) dne 13v case 14:12 Maximalni teplotni index = 15.7 °Cdne 13v case 16:37 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :13 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 14 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 8.9 °C Prumerna vlhkost = 62 % Prumer rosneho bodu = 1.9 °C Prumnerny tlak = 1013.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 11.5 km/h Prumer narazu vetru = 17.0 km/h Prumer smeru vetru = 53 ° ( NE) Mesicni srazky = 25.5 mm Rocni srazky = 69.3 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 15v case 00:00 Maximalni teplota = 12.8 °Cdne 14v case 16:28 Minimalni teplota = 4.9 °Cdne 13v case 07:12 Maximalni vlhkost = 79 %dne 14v case 07:17 Minimalni vlhkost = 47 %dne 14v case 12:39 Maximalni tlak = 1014.6 hPadne 14v case 21:06 Minimalni tlak = 1000.1 hPadne 14v case 16:21 Maximalni rychlost vetru = 22.2 km/hdne 14v case 17:09 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h od 045 °( NE) dne 14v case 16:07 Maximalni teplotni index = 12.8 °Cdne 14v case 16:28 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :14 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 15 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 8.6 °C Prumerna vlhkost = 80 % Prumer rosneho bodu = 5.3 °C Prumnerny tlak = 1012.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 12.9 km/h Prumer narazu vetru = 19.8 km/h Prumer smeru vetru = 9 ° ( N ) Mesicni srazky = 32.1 mm Rocni srazky = 75.9 mm Denni srazky = 6.6 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 15v case 14:49 Maximalni teplota = 9.8 °Cdne 15v case 18:38 Minimalni teplota = 7.5 °Cdne 14v case 09:09 Maximalni vlhkost = 89 %dne 15v case 13:42 Minimalni vlhkost = 64 %dne 14v case 00:30 Maximalni tlak = 1014.0 hPadne 15v case 01:02 Minimalni tlak = 998.6 hPadne 15v case 19:02 Maximalni rychlost vetru = 25.9 km/hdne 15v case 23:24 Maximalni naraz vetru = 35.2 km/h od 360 °( N ) dne 15v case 23:21 Maximalni teplotni index = 9.8 °Cdne 15v case 18:38 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :15 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 16 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 6.7 °C Prumerna vlhkost = 73 % Prumer rosneho bodu = 2.2 °C Prumnerny tlak = 1012.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 14.5 km/h Prumer narazu vetru = 22.1 km/h Prumer smeru vetru = 357 ° ( N ) Mesicni srazky = 32.1 mm Rocni srazky = 75.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 17v case 00:00 Maximalni teplota = 7.9 °Cdne 15v case 00:01 Minimalni teplota = 5.9 °Cdne 15v case 08:29 Maximalni vlhkost = 80 %dne 16v case 09:20 Minimalni vlhkost = 65 %dne 16v case 15:15 Maximalni tlak = 1014.3 hPadne 16v case 23:47 Minimalni tlak = 998.8 hPadne 16v case 01:15 Maximalni rychlost vetru = 25.9 km/hdne 16v case 08:47 Maximalni naraz vetru = 37.0 km/h od 360 °( N ) dne 16v case 08:48 Maximalni teplotni index = 7.9 °Cdne 15v case 00:01 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :16 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 17 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 6.9 °C Prumerna vlhkost = 71 % Prumer rosneho bodu = 1.9 °C Prumnerny tlak = 1015.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 7.0 km/h Prumer narazu vetru = 10.7 km/h Prumer smeru vetru = 343 ° (NNW) Mesicni srazky = 32.1 mm Rocni srazky = 75.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 18v case 00:00 Maximalni teplota = 9.2 °Cdne 17v case 16:24 Minimalni teplota = 3.4 °Cdne 17v case 23:33 Maximalni vlhkost = 81 %dne 17v case 00:00 Minimalni vlhkost = 55 %dne 17v case 16:29 Maximalni tlak = 1016.8 hPadne 17v case 23:29 Minimalni tlak = 1002.2 hPadne 17v case 09:52 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/hdne 17v case 13:51 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 023 °(NNE) dne 17v case 13:52 Maximalni teplotni index = 9.2 °Cdne 17v case 16:24 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :17 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 18 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 8.2 °C Prumerna vlhkost = 65 % Prumer rosneho bodu = 1.6 °C Prumnerny tlak = 1016.7 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.6 km/h Prumer narazu vetru = 8.9 km/h Prumer smeru vetru = 8 ° ( N ) Mesicni srazky = 32.1 mm Rocni srazky = 75.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 19v case 00:00 Maximalni teplota = 14.4 °Cdne 18v case 14:10 Minimalni teplota = 3.1 °Cdne 17v case 07:01 Maximalni vlhkost = 82 %dne 18v case 06:38 Minimalni vlhkost = 41 %dne 18v case 14:24 Maximalni tlak = 1017.7 hPadne 18v case 10:16 Minimalni tlak = 1003.6 hPadne 18v case 14:34 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/hdne 18v case 16:29 Maximalni naraz vetru = 29.6 km/h od 00 °( N ) dne 18v case 17:12 Maximalni teplotni index = 14.4 °Cdne 18v case 14:10 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :18 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 19 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 8.2 °C Prumerna vlhkost = 70 % Prumer rosneho bodu = 2.8 °C Prumnerny tlak = 1017.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.1 km/h Prumer narazu vetru = 9.5 km/h Prumer smeru vetru = 354 ° ( N ) Mesicni srazky = 32.1 mm Rocni srazky = 75.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 20v case 00:00 Maximalni teplota = 13.3 °Cdne 19v case 13:15 Minimalni teplota = 1.6 °Cdne 18v case 06:29 Maximalni vlhkost = 86 %dne 19v case 08:02 Minimalni vlhkost = 49 %dne 19v case 13:02 Maximalni tlak = 1018.9 hPadne 19v case 23:47 Minimalni tlak = 1004.0 hPadne 19v case 09:21 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/hdne 19v case 18:01 Maximalni naraz vetru = 25.9 km/h od 360 °( N ) dne 19v case 15:49 Maximalni teplotni index = 13.3 °Cdne 19v case 13:15 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :19 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 20 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 9.6 °C Prumerna vlhkost = 70 % Prumer rosneho bodu = 4.4 °C Prumnerny tlak = 1019.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 12.5 km/h Prumer narazu vetru = 18.5 km/h Prumer smeru vetru = 352 ° ( N ) Mesicni srazky = 32.1 mm Rocni srazky = 75.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 21v case 00:00 Maximalni teplota = 10.9 °Cdne 20v case 12:37 Minimalni teplota = 8.2 °Cdne 19v case 07:38 Maximalni vlhkost = 81 %dne 20v case 07:38 Minimalni vlhkost = 56 %dne 20v case 12:38 Maximalni tlak = 1021.1 hPadne 20v case 11:46 Minimalni tlak = 1006.8 hPadne 20v case 07:06 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/hdne 20v case 14:51 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 360 °( N ) dne 20v case 11:52 Maximalni teplotni index = 10.9 °Cdne 20v case 12:37 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :20 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 21 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 10.2 °C Prumerna vlhkost = 77 % Prumer rosneho bodu = 6.3 °C Prumnerny tlak = 1014.4 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.3 km/h Prumer narazu vetru = 14.2 km/h Prumer smeru vetru = 345 ° (NNW) Mesicni srazky = 32.1 mm Rocni srazky = 75.9 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 22v case 00:00 Maximalni teplota = 14.3 °Cdne 21v case 16:41 Minimalni teplota = 8.2 °Cdne 20v case 06:47 Maximalni vlhkost = 84 %dne 21v case 04:15 Minimalni vlhkost = 57 %dne 21v case 16:46 Maximalni tlak = 1019.3 hPadne 20v case 00:20 Minimalni tlak = 1002.7 hPadne 21v case 08:52 Maximalni rychlost vetru = 18.5 km/hdne 21v case 17:42 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 315 °( NW) dne 21v case 16:42 Maximalni teplotni index = 14.3 °Cdne 21v case 16:41 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :21 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 22 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 9.8 °C Prumerna vlhkost = 79 % Prumer rosneho bodu = 6.3 °C Prumnerny tlak = 1009.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.0 km/h Prumer narazu vetru = 9.7 km/h Prumer smeru vetru = 2 ° ( N ) Mesicni srazky = 34.5 mm Rocni srazky = 78.3 mm Denni srazky = 2.4 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 22v case 06:20 Maximalni teplota = 12.7 °Cdne 22v case 16:24 Minimalni teplota = 8.0 °Cdne 21v case 07:20 Maximalni vlhkost = 89 %dne 22v case 07:38 Minimalni vlhkost = 67 %dne 22v case 17:38 Maximalni tlak = 1010.8 hPadne 21v case 00:05 Minimalni tlak = 1008.9 hPadne 22v case 17:42 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/hdne 22v case 16:29 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 023 °(NNE) dne 22v case 13:52 Maximalni teplotni index = 12.7 °Cdne 22v case 16:24 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :22 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 23 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 10.7 °C Prumerna vlhkost = 69 % Prumer rosneho bodu = 4.8 °C Prumnerny tlak = 1008.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.5 km/h Prumer narazu vetru = 8.6 km/h Prumer smeru vetru = 229 ° ( SW) Mesicni srazky = 34.8 mm Rocni srazky = 78.6 mm Denni srazky = 0.3 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 23v case 06:47 Maximalni teplota = 16.8 °Cdne 23v case 14:33 Minimalni teplota = 6.8 °Cdne 23v case 00:00 Maximalni vlhkost = 87 %dne 23v case 04:51 Minimalni vlhkost = 41 %dne 23v case 14:42 Maximalni tlak = 1010.5 hPadne 23v case 00:00 Minimalni tlak = 1007.4 hPadne 23v case 16:19 Maximalni rychlost vetru = 16.6 km/hdne 23v case 16:15 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 180 °( S ) dne 23v case 15:21 Maximalni teplotni index = 16.8 °Cdne 23v case 14:33 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :23 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 24 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 8.4 °C Prumerna vlhkost = 86 % Prumer rosneho bodu = 6.1 °C Prumnerny tlak = 1012.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.6 km/h Prumer narazu vetru = 8.9 km/h Prumer smeru vetru = 4 ° ( N ) Mesicni srazky = 37.5 mm Rocni srazky = 81.3 mm Denni srazky = 2.7 mm Maximum srazek za minutu = 0.6 mmdne 24v case 14:33 Maximalni teplota = 10.5 °Cdne 24v case 17:33 Minimalni teplota = 4.2 °Cdne 23v case 04:20 Maximalni vlhkost = 90 %dne 24v case 00:00 Minimalni vlhkost = 77 %dne 24v case 01:11 Maximalni tlak = 1015.3 hPadne 24v case 23:47 Minimalni tlak = 1002.2 hPadne 24v case 22:16 Maximalni rychlost vetru = 16.6 km/hdne 24v case 13:15 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h od 00 °( N ) dne 24v case 22:48 Maximalni teplotni index = 10.5 °Cdne 24v case 17:33 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :24 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 25 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 9.9 °C Prumerna vlhkost = 85 % Prumer rosneho bodu = 7.5 °C Prumnerny tlak = 1018.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 11.6 km/h Prumer narazu vetru = 18.1 km/h Prumer smeru vetru = 13 ° (NNE) Mesicni srazky = 37.8 mm Rocni srazky = 81.6 mm Denni srazky = 0.3 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 25v case 06:15 Maximalni teplota = 11.2 °Cdne 25v case 15:47 Minimalni teplota = 8.4 °Cdne 24v case 04:01 Maximalni vlhkost = 90 %dne 25v case 08:02 Minimalni vlhkost = 79 %dne 25v case 15:51 Maximalni tlak = 1022.6 hPadne 25v case 23:46 Minimalni tlak = 1004.4 hPadne 25v case 08:06 Maximalni rychlost vetru = 25.9 km/hdne 25v case 16:47 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 045 °( NE) dne 25v case 16:48 Maximalni teplotni index = 11.2 °Cdne 25v case 15:47 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :25 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 26 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 11.1 °C Prumerna vlhkost = 68 % Prumer rosneho bodu = 5.1 °C Prumnerny tlak = 1024.2 hPa Prumerna rychlost vetru = 11.0 km/h Prumer narazu vetru = 16.9 km/h Prumer smeru vetru = 16 ° (NNE) Mesicni srazky = 37.8 mm Rocni srazky = 81.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 27v case 00:00 Maximalni teplota = 16.5 °Cdne 26v case 14:38 Minimalni teplota = 6.9 °Cdne 25v case 07:13 Maximalni vlhkost = 82 %dne 26v case 08:11 Minimalni vlhkost = 46 %dne 26v case 14:43 Maximalni tlak = 1025.9 hPadne 26v case 21:48 Minimalni tlak = 1010.3 hPadne 26v case 06:01 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/hdne 26v case 17:39 Maximalni naraz vetru = 33.3 km/h od 045 °( NE) dne 26v case 12:39 Maximalni teplotni index = 16.5 °Cdne 26v case 14:38 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :26 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 27 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 11.4 °C Prumerna vlhkost = 69 % Prumer rosneho bodu = 5.5 °C Prumnerny tlak = 1023.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 3.7 km/h Prumer narazu vetru = 6.4 km/h Prumer smeru vetru = 9 ° ( N ) Mesicni srazky = 37.8 mm Rocni srazky = 81.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 28v case 00:00 Maximalni teplota = 18.2 °Cdne 27v case 17:11 Minimalni teplota = 6.2 °Cdne 26v case 05:13 Maximalni vlhkost = 87 %dne 27v case 07:25 Minimalni vlhkost = 44 %dne 27v case 16:52 Maximalni tlak = 1025.3 hPadne 26v case 00:15 Minimalni tlak = 1008.1 hPadne 27v case 18:16 Maximalni rychlost vetru = 13.0 km/hdne 27v case 12:29 Maximalni naraz vetru = 16.6 km/h od 045 °( NE) dne 27v case 14:30 Maximalni teplotni index = 26.2 °Cdne 27v case 17:21 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :27 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 28 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 11.0 °C Prumerna vlhkost = 69 % Prumer rosneho bodu = 4.9 °C Prumnerny tlak = 1016.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.0 km/h Prumer narazu vetru = 8.1 km/h Prumer smeru vetru = 239 ° (WSW) Mesicni srazky = 37.8 mm Rocni srazky = 81.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 28v case 23:53 Maximalni teplota = 18.8 °Cdne 28v case 17:10 Minimalni teplota = 3.8 °Cdne 27v case 04:37 Maximalni vlhkost = 90 %dne 28v case 07:38 Minimalni vlhkost = 39 %dne 28v case 16:25 Maximalni tlak = 1020.3 hPadne 27v case 00:11 Minimalni tlak = 1005.5 hPadne 28v case 09:03 Maximalni rychlost vetru = 16.6 km/hdne 28v case 15:38 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h od 270 °( W ) dne 28v case 14:17 Maximalni teplotni index = 26.1 °Cdne 28v case 15:34 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :28 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 29 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 11.8 °C Prumerna vlhkost = 67 % Prumer rosneho bodu = 5.7 °C Prumnerny tlak = 1009.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 8.5 km/h Prumer narazu vetru = 13.1 km/h Prumer smeru vetru = 238 ° (WSW) Mesicni srazky = 37.8 mm Rocni srazky = 81.6 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mmdne 29v case 23:53 Maximalni teplota = 17.5 °Cdne 29v case 15:34 Minimalni teplota = 6.2 °Cdne 28v case 06:16 Maximalni vlhkost = 83 %dne 29v case 06:16 Minimalni vlhkost = 50 %dne 29v case 13:25 Maximalni tlak = 1013.4 hPadne 28v case 00:03 Minimalni tlak = 1006.0 hPadne 29v case 23:52 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/hdne 29v case 14:43 Maximalni naraz vetru = 27.8 km/h od 225 °( SW) dne 29v case 15:21 Maximalni teplotni index = 17.5 °Cdne 29v case 15:34 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :29 :9 :2008
Prumery/Extremy za den : 30 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 10.7 °C Prumerna vlhkost = 75 % Prumer rosneho bodu = 6.3 °C Prumnerny tlak = 1003.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 15.5 km/h Prumer narazu vetru = 22.9 km/h Prumer smeru vetru = 236 ° ( SW) Mesicni srazky = 39.0 mm Rocni srazky = 82.8 mm Denni srazky = 1.2 mm Maximum srazek za minutu = 0.3 mmdne 30v case 18:29 Maximalni teplota = 13.1 °Cdne 30v case 14:11 Minimalni teplota = 9.0 °Cdne 29v case 07:38 Maximalni vlhkost = 86 %dne 30v case 05:07 Minimalni vlhkost = 56 %dne 30v case 12:46 Maximalni tlak = 1006.1 hPadne 30v case 01:33 Minimalni tlak = 998.0 hPadne 30v case 23:43 Maximalni rychlost vetru = 37.0 km/hdne 30v case 13:47 Maximalni naraz vetru = 44.4 km/h od 270 °( W ) dne 30v case 13:48 Maximalni teplotni index = 13.1 °Cdne 30v case 14:11 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne :30 :9 :2008
------------------------------------------------------------ Prumery/Extremy za mesicZari 2008 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota= 13.6 °C Prumerna vlhkost= 70 % Prumer rosneho bodu= 7.7 °C Prumnerny tlak= 1012.3 hPa Prumerna rychlost vetru= 7.1 km/h Prumer narazu vetru= 11.5 km/h Prumer smeru vetru= 360 ° ( N ) Mesicni srazky= 39.0 mm Rocni srazky= 82.8 mm Maximum srazek za minutu= 9.3 mmdne06v case13:19 Maximalni teplota= 34.8 °Cdne06v case15:01 Minimalni teplota= -10.5 °Cdne10v case05:34 Maximalni vlhkost= 91 %dne02v case06:41 Minimalni vlhkost= 26 %dne09v case17:11 Maximalni tlak= 1025.9 mbdne26v case21:48 Minimalni tlak= 998.0 mbdne30v case23:43 Maximalni rychlost vetru= 37.0 kmh od225 °( SW) dne30v case13:47 Maximalni naraz vetru= 44.4 km/h od270 °( W )dne30v case13:48 Maximalni teplotni index= 35.8 °Cdne06v case15:01 Frost days= 1 Very cold days= 1 ----------------------------------- Soucet srazek za den ----------------------------------- 00.3 mm dne1 00.3 mm dne3 01.2 mm dne4 00.6 mm dne5 15.6 mm dne6 03.6 mm dne9 03.9 mm dne10 06.6 mm dne15 02.4 mm dne22 00.3 mm dne23 02.7 mm dne24 00.3 mm dne25