historical data

 

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

N/A

Leden

Leden

Leden

Leden

Leden

N/A

Únor

Únor

Únor

Únor

Únor

N/A

Březen

Březen

Březen

Březen

Březen

N/A

Duben

Duben

Duben

Duben

Duben

N/A

Květen

Květen

Květen

Květen

Květen

N/A

Červen

Červen

Červen

Červen

Červen

N/A

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Červenec

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Srpen

Září

Září

Září

Září

Září

Září

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Říjen

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Leden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

 

 

 

  Daily Report Denni report pro mesic Zari 2012
Prumery/Extremy za den : 22
------------------------------------------------------------

 Prumerna teplota = 10.9°C
 Prumerna vlhkost = 49%
 Prumer rosneho bodu = -0.4°C
 Prumnerny tlak = 1010.6 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 10.4 km/h
 Prumer narazu vetru = 13.0 km/h
 Prumer smeru vetru = 254° (WSW)
 Mesicni srazky = 4.4 mm
 Rocni srazky = 342.8 mm
 Denni srazky = 4.4 mm
 Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 22 v case 08:11
 Maximalni teplota = 17.4°C dne 22 v case 14:41
 Minimalni teplota = 6.5°C dne 22 v case 23:57
 Maximalni vlhkost = 85% dne 22 v case 08:31
 Minimalni vlhkost = 18% dne 22 v case 16:23
 Maximalni tlak = 1017.0 hPa dne 22 v case 23:57
 Minimalni tlak = 1007.0 hPa dne 22 v case 06:36
 Maximalni rychlost vetru = 38.9 km/h dne 22 v case 14:42
 Maximalni naraz vetru = 44.4 km/h od 248°(WSW) dne 22 v case 14:42
 Maximalni teplotni index = 17.4°C dne 22 v case 14:41
 

Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne  den :22  :9  :2012

Prumery/Extremy za den : 23 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 10.3°C Prumerna vlhkost = 41% Prumer rosneho bodu = -3.7°C Prumnerny tlak = 1015.0 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.6 km/h Prumer narazu vetru = 7.2 km/h Prumer smeru vetru = 111° (ESE) Mesicni srazky = 4.4 mm Rocni srazky = 342.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 23 v case 23:57 Maximalni teplota = 16.7°C dne 23 v case 15:04 Minimalni teplota = 3.9°C dne 23 v case 04:12 Maximalni vlhkost = 70% dne 23 v case 08:08 Minimalni vlhkost = 18% dne 23 v case 17:01 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 23 v case 08:10 Minimalni tlak = 1009.0 hPa dne 23 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 14.8 km/h dne 23 v case 21:55 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 068°(ENE) dne 23 v case 20:07 Maximalni teplotni index = 16.7°C dne 23 v case 15:04 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :23 :9 :2012
Prumery/Extremy za den : 24 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 12.9°C Prumerna vlhkost = 48% Prumer rosneho bodu = 1.6°C Prumnerny tlak = 1002.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 6.9 km/h Prumer narazu vetru = 8.7 km/h Prumer smeru vetru = 119° (ESE) Mesicni srazky = 4.4 mm Rocni srazky = 342.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 24 v case 23:57 Maximalni teplota = 18.8°C dne 24 v case 16:47 Minimalni teplota = 6.3°C dne 24 v case 07:01 Maximalni vlhkost = 69% dne 24 v case 21:46 Minimalni vlhkost = 28% dne 24 v case 13:02 Maximalni tlak = 1009.0 hPa dne 24 v case 01:20 Minimalni tlak = 999.0 hPa dne 24 v case 18:35 Maximalni rychlost vetru = 24.1 km/h dne 24 v case 22:52 Maximalni naraz vetru = 31.5 km/h od 248°(WSW) dne 24 v case 22:51 Maximalni teplotni index = 25.5°C dne 24 v case 17:22 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :24 :9 :2012
Prumery/Extremy za den : 25 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 16.1°C Prumerna vlhkost = 38% Prumer rosneho bodu = -0.1°C Prumnerny tlak = 1003.9 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.5 km/h Prumer narazu vetru = 11.8 km/h Prumer smeru vetru = 167° (SSE) Mesicni srazky = 4.4 mm Rocni srazky = 342.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 25 v case 23:57 Maximalni teplota = 22.8°C dne 25 v case 15:10 Minimalni teplota = 7.9°C dne 25 v case 07:17 Maximalni vlhkost = 72% dne 25 v case 07:42 Minimalni vlhkost = 16% dne 25 v case 17:40 Maximalni tlak = 1005.0 hPa dne 25 v case 12:16 Minimalni tlak = 1002.0 hPa dne 25 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 29.6 km/h dne 25 v case 11:31 Maximalni naraz vetru = 37.0 km/h od 158°(SSE) dne 25 v case 13:40 Maximalni teplotni index = 24.7°C dne 25 v case 09:44 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :25 :9 :2012
Prumery/Extremy za den : 26 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 16.9°C Prumerna vlhkost = 41% Prumer rosneho bodu = 2.5°C Prumnerny tlak = 1002.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.7 km/h Prumer narazu vetru = 5.9 km/h Prumer smeru vetru = 92° ( E ) Mesicni srazky = 4.4 mm Rocni srazky = 342.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 26 v case 23:57 Maximalni teplota = 23.8°C dne 26 v case 16:21 Minimalni teplota = 8.2°C dne 26 v case 07:06 Maximalni vlhkost = 72% dne 26 v case 07:31 Minimalni vlhkost = 23% dne 26 v case 16:51 Maximalni tlak = 1003.0 hPa dne 26 v case 10:19 Minimalni tlak = 1001.0 hPa dne 26 v case 23:57 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 26 v case 16:25 Maximalni naraz vetru = 18.5 km/h od 113°(ESE) dne 26 v case 16:25 Maximalni teplotni index = 26.0°C dne 26 v case 09:10 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :26 :9 :2012
Prumery/Extremy za den : 27 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 14.2°C Prumerna vlhkost = 48% Prumer rosneho bodu = 2.5°C Prumnerny tlak = 1006.6 hPa Prumerna rychlost vetru = 12.1 km/h Prumer narazu vetru = 15.3 km/h Prumer smeru vetru = 232° ( SW) Mesicni srazky = 5.1 mm Rocni srazky = 343.5 mm Denni srazky = 0.7 mm Maximum srazek za minutu = 0.7 mm dne 27 v case 07:44 Maximalni teplota = 18.0°C dne 27 v case 16:34 Minimalni teplota = 11.7°C dne 27 v case 09:28 Maximalni vlhkost = 75% dne 27 v case 08:19 Minimalni vlhkost = 25% dne 27 v case 17:01 Maximalni tlak = 1013.0 hPa dne 27 v case 23:57 Minimalni tlak = 999.0 hPa dne 27 v case 05:05 Maximalni rychlost vetru = 37.0 km/h dne 27 v case 07:26 Maximalni naraz vetru = 50.0 km/h od 248°(WSW) dne 27 v case 06:37 Maximalni teplotni index = 18.0°C dne 27 v case 16:34 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :27 :9 :2012
Prumery/Extremy za den : 28 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 12.8°C Prumerna vlhkost = 43% Prumer rosneho bodu = -0.1°C Prumnerny tlak = 1016.1 hPa Prumerna rychlost vetru = 9.4 km/h Prumer narazu vetru = 12.2 km/h Prumer smeru vetru = 219° ( SW) Mesicni srazky = 6.4 mm Rocni srazky = 344.8 mm Denni srazky = 1.3 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 28 v case 02:29 Maximalni teplota = 17.7°C dne 28 v case 14:50 Minimalni teplota = 6.7°C dne 28 v case 23:50 Maximalni vlhkost = 61% dne 28 v case 23:50 Minimalni vlhkost = 25% dne 28 v case 18:23 Maximalni tlak = 1018.0 hPa dne 28 v case 19:49 Minimalni tlak = 1012.0 hPa dne 28 v case 01:19 Maximalni rychlost vetru = 27.8 km/h dne 28 v case 11:57 Maximalni naraz vetru = 35.2 km/h od 248°(WSW) dne 28 v case 11:52 Maximalni teplotni index = 17.7°C dne 28 v case 14:50 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :28 :9 :2012
Prumery/Extremy za den : 29 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 11.6°C Prumerna vlhkost = 52% Prumer rosneho bodu = 1.0°C Prumnerny tlak = 1014.8 hPa Prumerna rychlost vetru = 5.0 km/h Prumer narazu vetru = 6.3 km/h Prumer smeru vetru = 195° (SSW) Mesicni srazky = 6.4 mm Rocni srazky = 344.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 29 v case 23:50 Maximalni teplota = 19.7°C dne 29 v case 11:43 Minimalni teplota = 3.7°C dne 29 v case 07:00 Maximalni vlhkost = 77% dne 29 v case 07:50 Minimalni vlhkost = 19% dne 29 v case 11:53 Maximalni tlak = 1017.0 hPa dne 29 v case 03:49 Minimalni tlak = 1012.0 hPa dne 29 v case 17:19 Maximalni rychlost vetru = 20.4 km/h dne 29 v case 19:06 Maximalni naraz vetru = 22.2 km/h od 248°(WSW) dne 29 v case 22:56 Maximalni teplotni index = 25.2°C dne 29 v case 10:02 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :29 :9 :2012
Prumery/Extremy za den : 30 ------------------------------------------------------------ Prumerna teplota = 12.2°C Prumerna vlhkost = 48% Prumer rosneho bodu = -0.7°C Prumnerny tlak = 1019.3 hPa Prumerna rychlost vetru = 4.3 km/h Prumer narazu vetru = 5.5 km/h Prumer smeru vetru = 163° (SSE) Mesicni srazky = 6.4 mm Rocni srazky = 344.8 mm Denni srazky = 0.0 mm Maximum srazek za minutu = 0.0 mm dne 30 v case 23:50 Maximalni teplota = 19.7°C dne 30 v case 14:47 Minimalni teplota = 5.5°C dne 30 v case 07:15 Maximalni vlhkost = 82% dne 30 v case 07:57 Minimalni vlhkost = 17% dne 30 v case 17:54 Maximalni tlak = 1021.0 hPa dne 30 v case 15:05 Minimalni tlak = 1016.0 hPa dne 30 v case 01:49 Maximalni rychlost vetru = 16.7 km/h dne 30 v case 15:18 Maximalni naraz vetru = 20.4 km/h od 158°(SSE) dne 30 v case 15:18 Maximalni teplotni index = 24.2°C dne 30 v case 11:05 Kliknete zde pro 24 hodinovy graf ze dne den :30 :9 :2012
--------------------------------------------------------------------------------------------- Prumery/Extremy za mesic Zari 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------- Prumerna teplota = 13.1°C Prumerna vlhkost = 44% Prumer rosneho bodu = -0.1°C Prumnerny tlak = 1010.5 hPa Prumerna rychlost vetru = 7.6 km/h Prumer narazu vetru = 9.6 km/h Prumer smeru vetru = 192° (SSW) Mesicni srazky = 49.6 mm Rocni srazky = 388.0 mm Maximum srazek za minutu = 1.3 mm dne 28 v case 02:29 Maximalni teplota = 23.8°C dne 26 v case 16:21 Minimalni teplota = 3.7°C dne 29 v case 07:00 Maximalni vlhkost = 85% dne 22 v case 08:31 Minimalni vlhkost = 15% dne 21 v case 15:16 Maximalni tlak = 1021.0 hPa dne 30 v case 15:05 Minimalni tlak = 999.0 hPa dne 27 v case 05:05 Maximalni rychlost vetru = 38.9 kmh od 248°(WSW) dne 22 v case 14:42 Maximalni naraz vetru = 50.0 km/h od 248°(WSW) dne 27 v case 06:37 Maximalni teplotni index = 26.0°C dne 26 v case 09:10 ----------------------------------- Soucet srazek za den ----------------------------------- 04.4 mm dne 22 00.7 mm dne 27 01.3 mm dne 28